KREJCAR, M. Kritická analýza logistických a průmyslových center a predikce jejich vývoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Škapa, Stanislav

V práci odhadujete 2 scénáře vývoje logistických center. Ke kterému odhadu se dnes více kloníte a proč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Fajkus, Jiří

Jde o důležitý základ pro další zkoumání tohoto segmentu realitního trhu a pro obchodní praxi v branži komerčních nemovitostí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Vzhledem k rozsahu tématu dobrá úroveň.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Spíše popisné řešení.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Vzhledem k nedostatku vstupních dat omezená možnost exaktnosti.
Obtížnost a správnost řešení C Vysoce obtížné téma, zpracováno správně.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Vysoký význam pro další rozpracování.
Odborná jazyková úroveň C Odpovídající dané problematice.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Solidní a kvalitní zpracování.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 38150