ŠVACHOVÁ, M. Návrh stendu pro testování protetických chodidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Daniel

Práce je na dobré úrovni, studentka prokázala znalosti v oblasti konstrukce a návrhu strojních součástí. Na práci oceňuji zejména zohlednění podmínek definovaných normou. Výsledný návrh bude v rámci navazujících prací doplněn o pneumatické ovládání a zpětnovazební řízení, realizován a využíván pro testování protetických komponent vyvíjených na FSI. V práci byly opomenuty citace obrázků 2-7 až 2-9 a příloh 1-3, tyto by měly být před zveřejněním práce doplněny. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Paloušek, David

Práce je na solidní úrovni. Z formálního hlediska obsahuje chyby v citacích obrázků na straně 16, 19, 20 a 21. Seznam obrázků na straně 48 je nekompletní. Výkresová dokumentace obsahuje drobné chyby. Kladně hodnotím výpočty základních strojních uzlů. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72004