BRUŠTÍK, D. Charakterizace proteomu Rhodosporidium toruloides pomocí LC-MS/MS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Zdráhal, Zbyněk

David se rozhodl pro poměrně složité téma diplomové práce. Práce navíc byla provázena od počátku komplikacemi různého rázu. Nakonec však práci poměrně úspěšně dokončil a získané výsledky mohou poskytnout možnost dalšího studia nad rámec této diplomové práce. Hodnotím kladně zejména jeho samostatnost při sepisování vlastní diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Szotkowski, Martin

Předložená diplomová práce Davida Bruštíka se zabývá tématem izolace a analýzy proteomu karotenogenní kvasinky Rhodosporidium toruloides. V teoretické části práce autor popisuje karotenoidní kvasinky, jejich metabolity a blíže popisuje testovaný kmen Rhodosporidium toruloides. V další části teoretické části je detailně popsán úvod do problematiky proteomiky a jednotlivé přístupy v této oblasti s detailním zaměřením na bottom-up přístup, který byl dále využit v této práci. Poslední část teorie student věnoval popisu izolace protein a popisu analytických technik hmotnostní spektrometrie a vysokoúčinné kapalinové chromatografie, které jsou v současnosti primárně využívány pro analýzu proteomu mikroroganismů. V experimentální práci student přehledně popisuje použité kultivační postupy kvasinky R. toruloides a následně postupy izolace a analýzy získaného proteomu. Ve výsledkové části i závěrečném shrnutí student přehledně a věcně komentuje dosažené výsledky. Jednotlivé kapitoly diplomové práce jsou přehledně členěny a vzájemně na sebe navazují. Výsledky práce studenta Davida Bruštíka poskytují cenné a velmi zajímavé detailní výsledky v oblasti studia proteomu a exprese proteinů u karotenogenních kvasinek v závislosti na podmínkách kultivace. Celkově je práce psaná na velmi vysoké úrovni. Konstatuji, že student splnil zadané cíle práce a doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 142652