ČERNOŠEK, M. Konstrukční návrh prodejního automatu na energetické tyčinky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaverka, Michal

Student úspěšně vytvořil návrh mechanického automatu s mechanickým mincovníkem, a to pro dva druhy energetických tyčinek. Ve výkresové dokumentaci mohl student pečlivěji předepsat tolerance a také připojit montážní postup. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koutný, Daniel

Práce obsahuje zajímavé koncepční řešení zaměřené na jednoduchou a levnou výrobu. Jelikož student v závěru uvádí, že do tří měsíců je plánována realizace, postrádám v práci úvahu nad technologií výroby jednotlivých dílů. Výkresová dokumentace obsahuje některé formální chyby, chybí rozměrové tolerance navazujících dílů a všeobecné tolerance pro svařování. Pro úspěšnou výrobu prototypu bych doporučoval hlubší úvahu nad technologií výroby a podrobnější zpracování výrobní dokumentace, které však přesahuje rámec samotné bakalářské práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38162