RUBÁČ, F. Umělá inteligence (AI ) v architektuře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Jiří

Práce je teoretického charakteru a objevuje velmi aktuální debatu uplatnění AI v architektuře. Základní otázky jako co je kreativita, inteligence velmi dobře uchopuje a navazuje na výzkum který se koncentruje na amerických a asijských výzkumných institucích. Základní koncept velmi dobře chápe a načrtává jeho aplikace. Co se týče teze generování půdorysů z datasetů existujících budov si počíná dobře, vynikající je transformace dat pomocí neurální sítě CycleGAN do barokních artikulací. Je velmi pozoruhodná kreativita sítě, která vcelku banální schéma dokáže proměnit do silného potenciálu. Systém interpretace fasád by bylo vhodné doplnit o dataset strukturálních analýz a sít tak učit více "supervised". Výsledky by mohly dobře akomodovat i solární analýzy, i přesto je práce koherentní a systematická a bylo by vhodné v ní pokračovat v rámci dalšího výzkumu. Jedná se velmi komplexní a současnou problematiku, které je třeba se nebát, ale dobře ji uchopit. Je to vůbec první diplomová práce, která se AI v architektuře v čr zabývá a tomu je třeba smeknout.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Student František Rubáč pracoval samostatně a intenzivně. Přes velmi nesnadné téma, které v současné době pulzuje architekturou, se pustil s odvahou do vymezení teoretického rámce a jeho možné aplikace v disciplíně architektury. Přesto, že byl v tématu nový a neměl tolik zkušeností s digitální architekturou se tématu zhostil s odvahou a nasazením. Správně definuje základní teze a jejich uplatnění. Doména kterou si zvolil má potenciál a byla by velmi vhodným tématem pro další studium v rámci phd.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Mačuda, Michal

Předložená diplomová práce se zabívá teorií současného vývoje AI ve vztahu k architektonické profesi a způsobu navrhování. Pro ilustraci předkládaných principů a strategií provádí autor příkladovou studii generování obytného souboru. Vzhledem k charakteru práce bude upravena forma oponentského posudku. Teoretická příprava - A Předpokladem pro zvládnutí tohoto tématu je nutná důkladná teoretická příprava dalece přesahující rámec výuky. Kladně hodnotím orientaci v tématu, schopnost vyjádřit přehlednou formou získané znalosti a vyvození dílčích závěrů ve vztahu k architektonické praxi. Přehled aktuálního stavu technologie - A Autor prokazuje znalost současného stavu jednotlivých strategií využívání AI v architektonické tvorbě. Práce jasně dokazuje přehled postupů i znalost konkrétních autorů. Praktická část - A Pro pro praktickou demonstraci použití AI vytváří autor model obytného souboru včetně generovaných dispozic. Velice kladně hodnotím důsledný záznam jednotlivých kroků včetně označení neuspokojivých výsledků v průběhu procesu. Autor je schopen vysvětlit proč nedošel k požadovanému dílčímu výsledku a jakým způsobem toto poznání zapracoval do následné práce. Tento přístup je žádoucí z pohledu teoreticko-výzkumného zaměření práce. Předkládanému výsledku praktické činnosti lze vytknout rozdílnou estetiku vnitřního uspořádání v barokizujícím stylu a řešení fasády z pomocí organických vzorů. Dle mého názoru vychází tento rozpor z logiky použití jednotlivých nástrojů AI. Na závěr praktické části je zařazena úvaha o autorství a kreativitě z pohledu použití AI nástrojů, která vhodným způsobem doplňuje tvar celé práce. Formální úroveň - A Práce je přehledná, úplná a logicky řazená. Grafická úroveň je dostačující Autor prokazuje vysokou míru porozumění danému tématu. Práce ukazuje na soustavnou a svědomitou práci a přináší nový a zajímavý vhled do současných možností navrhování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení
Architektonické řešení
Provozní řešení
Technicko konstrukční řešení
Formální úroveň
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 141118