PEŠINA, T. Využití internetového přístupu k přístrojové technice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Frk, Martin

V teoretickém rozboru se pan Pešina zabýval problematikou využití internetového přístupu k měřicí technice. Současně stručně charakterizoval použitý software, hardware a standard LXI, který je pro tento způsob řešení využit. V rámci experimentální činnosti se student podílel na hardwarové realizaci laboratorní sítě, do které je možné připojit všechny měřicí přístroje vybavené datovým komunikačním rozhraním RS 232, USB, GPIB a LAN. Následně vytvořil softwarové aplikace umožňující jejich vzdálené ovládání a jsou využitelné v některých laboratorních úlohách. Přestože student měl dostatek času na zpracování bakalářské práce, byla jeho činnost rozložena nerovnoměrně v průběhu celého roku a nevyvaroval se velmi zvýšené intenzitě práce s blížícím se termínem odevzdání finální verze diplomové práce. Zmíněné hektické tempo se určitým dílem podepsalo na výsledné kvalitě. Na druhou stranu však musím konstatovat, že některé přístroje, připojitelné do sítě Internetu, jsme obdrželi až v termínu, který byl blízký odevzdání finální verze práce. Formální zpracování diplomové práce vykazuje jednotný vzhled, logické uspořádání do jednotlivých kapitol a přehledné grafické závislosti. Úroveň stylistického vyjadřování v některých částech práce pokulhává a v práci se vyskytuje rovněž několik pravopisných chyb, na jejichž přítomnost byl autor upozorňován. Z literárních zdrojů, které jsou citovány v kapitole Seznam použité literatury, jsou nejhojněji zastoupeny návody k měřicím zařízením, což je vzhledem k povaze práce logické. Přesto se ale domnívám, že zejména ke zpracování teoretické části mohlo být využito většího množství odborných literárních pramenů. V přehledu se rovněž vyskytuje větší množství zdrojů pocházejících z internetu, jejichž obsah může být nejistý.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury C 7/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 14/20
Splnění zadání B 42/50
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Rozsívalová, Zdenka

Cílem bakalářské práce studenta Tomáše Pešiny bylo v laboratoři elektrotechnických materiálů Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně vytvořit Ethernetovou síť, implementovat do ní měřicí přístroje potřebné pro měření jednotlivých úloh a formou softwarových aplikací umožnit vzdálený internetový přístup k vybraným laboratorním pracovištím. Student na toto téma zpracoval bakalářskou práci v rozsahu 48 stran, rozdělil ji do několika kapitol teoretické a experimentální částí, které doplnil úvodem do studované problematiky (úvod nečíslujeme), závěrem shrnujícím význam vytvořených aplikací, přehledem použité literatury, který není ale uváděn v souladu s normou ČSN, a seznamu použitých zkratek. Teoretický rozbor publikuje přehled a charakteristiku sběrnic pro měřicí a testovací systémy, standardy pro programování zařízení; očekávala bych ještě příklady a charakteristiku možných programovacích jazyků. Praktická část popisuje sestrojení dvou laboratorních úloh vhodných pro materiálově orientované předměty a shrnuje význam ovládání laboratorní úlohy přes internet. Z práce nevyplývá, zda a v jakém rozsahu byl realizovaný způsob laboratorní výuky testován a hodnocen, tím pádem postrádá práce i diskuzi výsledků experimentální činnosti. Předložený projekt je sepsán přehledně, s vnější úpravou na dobré úrovni. V textu se vyskytuje značné množství formálních nedostatků, překlepů a chyb, které poukazují na to, že autor (možná z časových důvodů) práci řádně nepřečetl a nekontroloval. Požadavky zadání byly splněny, závěrečná vysokoškolská práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na bakalářskou práci. Vytvořený systém ovládání laboratorních cvičení se uplatní především v bakalářském studijním programu, v prezenční i kombinované formě výuky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce E 5/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 11/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Splnění požadavků zadání A 18/20
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 40984