FILO, K. REVITALIZACE A PROSTOROVÁ KULTIVACE PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA V MIKULOVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Proklamované komplexní řešení nového kontextu areálu Piaristů v současné době v urbanistickém měřítku historického centra města i nové zhodnocení architektonických kvalit bývalého kláštera je popřeno výsledkem a neuspořádanou presentací, kde zaniká i řada dobře míněných záměrů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování D 60 Nehospodárné zacházení s vymezeným časem, neustálé začátky s novými motivy, problematická presentace důležitých aspektů vlastního řešení
Navrhovaná známka
E
Body
58

Posudek oponenta

Veselý, Josef

Autor patrně nedostatečně odhadnul množství práce na diplomním projektu a to se projevilo v nedopracovaném návrhu i samotné prezentaci. Předkládaná diplomní práce není příliš přesvědčivá a obtížně dokládá autorovu schopnost uplatnění v profesi. Tuto diplomní práci však i přesto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Návrh se zabývá Piaristickým gymnáziem v Mikulově a jeho bezprostředním okolím. Přes veškeré autorovy snahy o komplexní řešení celé problematiky není urbanistické řešení prezentováno jinak než schematicky. Samotné řešení prostoru „U Parku“ je logické a zasloužilo by si podrobnější zpracování. Ostatně jako i jiné urbanistické zásahy. Úvodní část zabývající se analýzou města a formováním okolních ulic s případnými zásahy je jasná a čitelná.
Architektonické řešení D Bohužel je velice obtížné architektonické řešení hodnotit. Je prezentováno velice okrajově. Jedinou představu o novém stavebním zásahu přináší detailní řez a nedopracované výkresy pohledů. Vizualizace zachycují v podstatě jen objekt parkovacího domu. Nová přístavba prosklené chodby ve 2.NP je ale prezentována minimálně. Architektonické řešení přístavby nového zázemí a tělocvičny a multimediální učebny není kromě jednoho pohledu řešeno vůbec. Jako nevhodné považuji umístění parkovacího domu do prostoru dvora kláštera. Obhajoba umístění toho objektu a jeho podoby je argumentačně slabá. Celkové dopravní řešení příjezdu a odjezdu 17 aut zaměstnanců (ráno příjezd, odpoledne odjezd) je zbytečně předimenzované. Teoretická východiska bohužel nejsou nijak více promítnuta do návrhu samotného (kromě diskutabilního použití referenčních omítek).
Provozní řešení D Nové zásahy do prostoru kláštera dávají smysl. Ale otevření sportoviště veřejnosti a jeho následná kontrola a správa jsou obtížně řešitelné. Nejsou však nereálné. Provozní řešení je však opět velice schematické. Bylo by nutné prověřit reálnost dispozic a jejich prostorových nároků. Ve výkresech stavební části není zázemí sportovišť (nových i původních) nijak řešeno. Provozní řešení není možné více hodnotit.
Technicko konstrukční řešení E Jedinou částí, která je podrobněji řešena je nový prosklený koridor a parkovací objekt. Chybí však jakákoliv zmínka o konstrukčním systému. Usuzuji, že je v případě koridoru použit příhradový vazník. U parkovacího domu usuzuji že je použit železobetonový skelet. Tato řešení jsou možná, ale nejsou dostatečně a přesvědčivě prezentována. Výkresy neobsahují žádné legendy ani skladby konstrukcí, což bych u takto řešeného detailu očekával. Ostatní části návrhu nejsou z tohoto pohledu řešeny a není možné je hodnotit.
Formální úroveň E Snaha o jiné pojetí odevzdané diplomní práce než jak je zvykem se bohužel minula účinkem a projevila se v nepřehlednosti. Úvodní analytická část je graficky dobře zpracovaná, zvláště oceňuji práci s novými možnostmi zobrazení města pomocí 3D scanu a následným využitím získaných dat. Avšak potenciál takto získaného modelu zůstává až na výjimky nevyužit (hlavně při prezentace návrhové části). Kvalitu výkresové části hodnotím jako výrazně nedostačující k prezentaci diplomního projektu. Výkresová část je vzhledem k rozsahu objektu nelogicky řešena v měřítku 1:100. Jako výrazným nedostatkem je absence jakýchkoliv legend, popisů, výpisů místností a skladeb konstrukcí detailu. Revizní obláčky ve výkresech a jejich nepřehlednost přisuzuji špatně zorganizované práci a nedostatku času při dokončování projektu. Šrafy pozadí výraznější než grafika návrhové řešení jsou matoucí. Celkově je formální úroveň (kromě úvodní analytické části) na velmi nízké úrovni.
Navrhovaná známka
E
Body
57

Otázky

eVSKP id 100038