MARTINEC, R. Pevnostní analýza v parametrických FEM programech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejčí, Petr

Student na BP pracoval zcela samostatně, což se bohužel negativně podepsalo na zpracované práci. Jedná se o téma, které souvisí s jeho zaměřením studia spíše okrajově, proto bych očekával zodpovědnější studium problematiky související s mechanickými výpočty. Hlavní výtkou k práci je nesplnění některých dílčích cílů zadání a to především komentované porovnání výsledků dosažených v software Inventor a Ansys Workbench. Dále postrádám zhodnocení různých metod importu modelů do prostředí Ansys, které byly požadovány přímo v zadání. Na základě uvedeného hodnotím práci 55 body.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Posudek oponenta

Vlach, Radek

Student se ve své práci zabývá problematikou mechanického výpočtu hřídele elektrického stroje a to s využitím dvou programových systémů. Ve své práci však nepřináší žádné nové informace, které by nebyly dostupné v uživatelském rozhraní jako je "help" a ukázky příkladů. Pro porovnání dvou programů si student vybral modální analýzu hřídele. Avšak jak uvádí ve své prácí zanedbal vliv rotorového svazku, který nemá podle něho podstatný vliv na výpočet. Ve skutečnosti, má však vliv podstatný. Vlastní porovnání dvou programů, u kterých je výpočetní jádro stejné podle mně postrádá smysl. Případný rozdíl ve výsledcích by byl zapříčiněn pouze nedodržením stejných okrajových podmínek. Dále bych chtěl poukázat na využití literatury, kdy je čerpanou zejména z "helpu" jednotlivých programů a především z internetových "wikipedií". To je podle mně dosti málo na to, aby byl student schopen posoudit objektivně vhodnost použití jednotlivých programů. Jsem si vědom, že na FEKT je výuka strojních předmětů oproti FSI podstatně menší a je tedy pro studenty dosti náročné se orientovat v této oblasti. Při návrhu elektrických strojů je mechanický návrh převažující z celého návrhu. Proto je potřebné, aby se studenti FEKT touto částí návrhu zabývali podrobněji. Student měl v tomto ohledu velmi složitou situaci a i přes výše zmíněné připomínky práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 67096