MAČIŠÁKOVÁ, K. Simulátor proudového výstupu 0-24mA s mikrokontrolérem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Zdeněk

Studentka měla za úkol navrhnout elektronický simulátor proudového výstupu s rozsahem 0-24mA. Mělo se jednat o elektronický simulátor vybavený mikrokontrolérem a komunikačním rozhraním. Nedálnou součástí řešení měl být alfanumerický display a zadávací tlačítka, která umožní nastavovat parametry simulátoru. Nedílnou součástí řešení mělo být programové vybavení/firmware, které umožní využívat možností simulátoru jako proudového zdroje. V posledním kroku měla studentka zařízení oživit, otestovat a zhodnotit jeho vlastnosti. Studentka na základě zadání provedla internetový a literární průzkum. Na základě získaných informací a po dohodě s vedoucím práce studentka navrhnula koncepci simulátoru, dále navrhnula elektroniku zdroje a vytvořila návrh DPS. Studentka vyrobené DPS osadila a simulátor oživila. Pro simulátor studentka navrhnula krabičky, které také nechala vyřezat a sestavila tak celé funkční zařízení. Zabudovaný mikrokontrolér studentka vybavila programovým vybavením. Celé zařízení studentka otestovala a provedla měření tak, aby ověřila kvalitu generovaného proudového signálu. Studentka pracovala cílevědomě a samostatně. Konzultace využívala vhodnou formou a v dostatečné míře. Dá se konstatovat, že řešení je funkční a že studentka splnila všechny body zadání. Mám za to, že studentka prokázala své technické znalosti a schopnosti, a doporučuji tak její práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Benešl, Tomáš

Bakalářská práce se věnuje návrhu proudového zdroje 0 – 24 mA s rozlišením na 0,001mA. Součástí je návrh DPS, oživení a demonstrace funkčnosti. Práce má 29 stran (úvod až závěr), a je strukturována do devíti kapitol. Je zde spousta obrázků a málo textu, celá textová část je velice stručná. Struktura práce odpovídá postupu vypracování bakalářské práce. Po rešerši existujících simulátorů a jejich využití následuje od kapitoly 4 vlastní návrh a řešení. Zde je velice stručně shrnutý postup návrhu DPS. Na schématu obr. 17 chybí označení kondenzátoru, rovnice 5.2 je zbytečně velká. Dle mého názoru také postrádá smysl pájet D/A převodník na redukci. Kapitola 7 programové vybavení patří k nejstručnějším autorka použila knihovní funkce a pouze popsala způsob nastavování hodnoty. Kapitola testování a kalibrace patří ke zdařilejším částem práce, zde autorka provádí měření s referenčním měřidle a kalibruje simulátor na přesnost s maximální relativní chybou 0,066 %. Ve schématech by bylo vhodnější uvádět hodnoty pasivních součástek a označení IC pro lepší čitelnost, ne až na následující straně v tabulce. Bylo by vhodné přidat filtrační kondenzátory na napájení. Práce obsahuje drobné formální nedostatky. Přes uvedené nedostatky však studentka splnila všechny body zadání a vytvořila funkční vzorek simulátoru, to dokazuje schopnosti na úrovni bakaláře a práci tak doporučuji k obhajobě s hodnocením D 65 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 119253