SPURNÝ, M. Předčištění dešťové vody před vtokem do zasakovací nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Hluštík, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Balas, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 134034