LYSÝ, J. Jednoduchá detekční souprava průmyslových škodlivin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Mašek, Ivan

Student Lysý v předložené bakalářské práci provedl v souladu se zadáním rozbor problému detekce vybraných škodlivin. Tématu bakalářské práce věnoval pozornost a z větší části vyčleněné doby na zpracování práce byl v kontaktu s vedoucím práce a konzultoval problémy. Připomínky a doporučení k práci verbálně akceptoval, nicméně ne vždy je zapracoval do konečné verze bakalářské práce. Kromě studia literatury konzultoval některé otázky s pracovníky základních složek Integrovaného systému v Brně, Ostravě, popř. pracovníky VOŠ PO ve Frýdku-Místku. To se pozitivně projevilo na zpracování vlastní práce. V řešení bakalářské práce byl samostatný a inciativní. Za nedostatek považuji přesnější formulaci vlastních návrhů a požadavků na detekční soupravy průmyslových škodlivin. Předloženou bakalářskou práci doporučuji přijmout a hodnotím ji známkou velmi dobře (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 10
Studium literatury a její zpracování B 10
Využití poznatků z literatury B 10
Kvalita zpracování výsledků C 9
Interpretace výsledků, jejich diskuse C 9
Závěry práce a jejich formulace B 10
Využívání konzultací při řešení práce B 11
Celkový přístup k řešení úkolů B 11
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Mika, Otakar Jiří

Předložená bakálařská práce řeší aktuální problkematiku závažných průmyslových havárií, protože detekce a monitorování přítomnosti nebezpečných látek je významné jak u stacionárních zdrojů, tak i v dopravě. Student splnil požadavek zadání jen částečně. V části "návrh nové jednoduché detekční soupravy pro škodliviny" se omezil jen na obecné konstatování a jisté použití a využití závěrů zhodnocení současného stavu řešené problematiky. Logické členění bakalářské práce je celkem na velmi dobré úrovni. Zpracované výsledky zhodnocení současných metod je provedeno výborně. Nicméně u některých metod a prostředků detekce není vůbec uvedeno časové hledisko, čas potřebný k provedení detekce (např. u chromatografie), což je velmi důležité. Využití odborné litaratury a její citace v bakalářské práci je velmi pečlivé a důsledné. Úroveň jazykového zpracování je na velmi dobrá - vyskytují se však drobné chyby a překlepy, ne zcela důsledně je používána některá odborná terminologie (např. na některých místech je uváděn termín otravná látka a na jiných místech bojová chemická látka, nebo se v textu práce používá ethanol i etanol [str.24], některé tabulky [např. str. 13] nebo obrázky [např. str. 22] jsou chybně označeny). V práci se vyskytují také tvrzení, která nejsou dostatečně odborně podložena (např. str. 8 "každý únik chemické látky je brán jako ekologická havárie", str. 10 chybné tvrzení, že "tlaková vlna výbuchu ničí jen neživé objekty"). Pro popis a chrakteristiku nebezpečných chemických látek byla správně použita vhodná odborná literatura, přesto by bylo výhodnější, využít platnou českou legislativu, zejména tzv. "chemický zákon". Formální úroveň práce je dobrá, přesto budí dojem, že bakalářská práce nebyla autorem před vytištěním pečlivě prohlédnuta a následně upravena. Markantní je to např. na str. 35, kde není provedeno zarovnání textu do bloku, zatímco jinde to uděláno je. Závěry bakalářské práce jsou v podstatě správné, ale chybějící vlastní návrh (případně jen velmi obecný návrh) neumožnil autorovi formulovat závěry bakalářské práce kvalifikovaněji a komplexněji. Doporučuji bakalářskou práci přijmout po zodpovězení dotazů autorem. Celkově hodnotím předloženou bakalářskou práci známkou velmi dobře - B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 10
Logické členění práce B 10
Kvalita zpracování výsledků A 12
Interpretace výsledků, jejich diskuse C 9
Využití literatury a její citace A 12
Úroveň jazykového zpracování B 10
Formální úroveň práce – celkový dojem C 9
Závěry práce a jejich formulace C 9
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 10512