PÓL, D. Geoinženýrství jako možnost řešení klimatické změny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Lízal, František

Student Daniel Pól se zaměřil na přehled a zhodnocení geoinženýrských metod, které mají potenciál snižovat dopady klimatických změn. Protože se jedná o poměrně novou, a v poslední době rychle se rozvíjející oblast výzkumu, pracoval zejména se články z vědeckých časopisů. Prokázal, že je schopen vyhledat a nastudovat vhodné podklady a poměrně zdařile na jejich základě formulovat vlastní text. Práci průběžně konzultoval v průběhu celého roku a připomínky vedoucího reflektoval v textu. Do budoucna by mohl zapracovat na vlastní iniciativě a schopnosti sám plánovat postup při plnění dlouhodobého úkolu. Z pohledu vedoucího hodnotím práci stupněm C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Elcner, Jakub

Předložená bakalářská práce pana Daniela Póla si klade za cíl provedení literární rešerše geoinženýrských metod, jež cílí na minimalizaci následků klimatické krize. Práce sestává z krátkého úvodu, kde je definována potřebná problematika, prostření části, kde je čtenář seznámen s jednotlivými geoinženýrskými metodami, rozdělenými na pasivní a aktivní postupy při zachytávání CO2, a závěrečné části kde je diskutována metoda s největším potenciálem na reálnou implementaci. Hlavní pozornost je pak věnována aktivnímu geoinženýrství. Práce splňuje všechny vytyčené cíle a všechny metody jsou zde dostatečně popsané. V závěru se pak autor pokouší zhodnotit, která z metod má největší potenciál na reálnou implementaci. Vzhledem k tomu, že uvedené metody jsou převážně teoretické, jejich testování v globálním měřítku je obtížné, a navíc je jejich implementace ovlivněna měnícím se stavem klimatu, je tento úkol poměrně obtížný. Nicméně autorovi se to formou tabulky očekávaných dopadů a nákladů potřebných pro provedení daných dle mého názoru podařilo. Kdybych měl něco vytknout, tak mi v práci chybí zasazení geoinženýrských metod do širšího kontextu v rámci boje za zmírnění klimatických změn, kdy není zdůrazněno o jak významný přístup se jedná, případně zda budou uvedené metody vůbec uvedeny v praxi. Řada pojmů v publikovaných tabulkách a grafech by si zasloužila lepší vysvětlení. Dále bych bylo vhodné zamyšlení nad energetickými nároky jednotlivých přístupů. Práce je však zdařilá a hodnotím ji stupněm B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 145806