POSPÍŠILÍK, L. Přesnost tržního ocenění nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Cupal, Martin

Předložená diplomová práce zpracovala důležité a pro praxi významné téma, a to měření přesnosti při tržním oceňování na tržních datech. Lze konstatovat, že cíl práce byl naplněn. Teoretická část, její koncepce, používání a kombinování zdrojů, je na velmi dobré úrovni. Velmi dobře (abstraktně i s konkrétními příklady) je popsán trh nemovitostí a jeho segmentace. Analytická část je dobře sestavena, ale hypotézy měly být více konkrétní a ohraničené a mělo být dodáno že střední hodnoty se liší napříč segmenty. V práci jsou použity reálné prodeje pro dané segmenty. Uvedené metriky jsou velmi používané, ale spíše v automatickém oceňování a mass apraisalu, přesto zde relevantní informace o přesnosti dávají a testované relace cen segmentů byly potvrzeny výsledky. Vhodná by byla i indikace mnohorozměrné přesnosti dané hodnocením všech k-charakteristik nemovitostí (např. Hotelling s T2 statistika). V práci je dobře poznat, že autor se po praktické stránce v oceňování a realitách pohybuje a rozumí souvislostem, a to i těm, vyplývajícím z lokálního trhu. Práce místy obsahuje překlepy (Chneiderová, Grubbsonův test aj.). Práce včetně výzkumné části je napsána velmi dobře, místy však není úplně konzistentní (zejména v definování hypotéz) a také odbornými formulacemi, v zásadě však odpovídá cíli i požadavkům, a zejména pokrývá pro tržní oceňování důležité téma.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Viz celkové hodnocení. Nákladový přístup měl být zaměřen více tržně.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Shoda s podobnými dokumenty je max. 3,8 %. Práce odkazuje na použité zdroje formou citací.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Doležalová, Monika

Předložená diplomová práce se zabývá zajímavým tématem – přesností tržního ocenění nemovitostí. Rešeršní část práce je kvalitně zpracována, zaměřuje se na vymezení pojmů a teoretické seznámení s problematikou. Student uvedl a patřičně zdůvodnil použité metody. Pro praktickou část nejprve sesbíral data zrealizovaných prodejů nemovitostí ve čtyřech městech a sestavil samostatné databáze pro rodinné domy, byty a garáže. Stěžejní část práce pak v souladu se zadáním obsahuje analýzu přesnosti tržního ocenění za pomocí metrik přesnosti zvolených nemovitostí. V závěru práce jsou dosažené výsledky vyhodnoceny. Tabulky č. 16 a č. 17 představující analýzu přesnosti mohly být podrobněji vysvětleny. V diplomové práci především kladně hodnotím skutečnost, že student zpracovat poměrně složitý úkol.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 135584