RŮŽIČKA, Z. Modely pro zkoumání vlivu rušení na kvalitativní parametry signálu UMTS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanus, Stanislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 8495