MÜNSTER, F. Chování bublin ve sloupci kapaliny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Rudolf, Pavel

Student Filip Münster ve své bakalářské práci analyzuje pohyb osamocené bublinky v klidné kapalině. Práce je rozdělena do tří částí. Po úvodní rešerši zaměřené především na popis působících sil se věnuje sestavení matematického modelu a řešení výsledné diferenciální rovnice v prostředí MATLAB. Poslední část shrnuje výsledky experimentů s bublinkami generovanými elektrolýzou resp. nukleací z přesycené kapaliny. Práce je po obsahové i formální stránce velmi pěkná s jasnou a přehlednou strukturou. Není mi ovšem zcela jasné jak probíhal výpočet průměru bubliny v přesycené kapalině dle vztahu (5.15) jak je tvrzeno na str.41 dole. Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci stupněm „A“ a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sluše, Jan

Cílem bakalářské práce bylo popsat chování bublin ve sloupci kapaliny Úvodní část práce je věnovaná základním pojmům a silám působícím na bublinu. Zvláštní důraz je kladen na způsoby stanovení koeficientu odporu. Následná kapitola čtenáře seznamuje s tvarem bublin a jejím chováním při pohybu kapalinou. Uvedena je i změna velikosti bubliny při probíhající difuzi. Chování bubliny uvnitř sloupce kapaliny je nejprve řešeno numericky pomocí softwaru Matlab a následně srovnáno s experimentálním řešením. Experiment probíhal jednak s bublinkami generovanými pomocí elektrolýzy a jednak pomocí bublinek vznikajících z přesycené kapaliny Bakalářská práce dává čtenáři detailní informace o chování bublin v kapalině a je zpracovaná velmi přehledně. Požadovaných cílů práce bylo dosaženo. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 92822