FORMANOVÁ, B. Vnímání rychlosti vozidla řidičem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Bilík, Martin

Barbora Formanová k vypracování své diplomové práce přistupovala samostatně a velmi svědomitě, v průběhu vypracovávání pravidelně konzultovala a navrhovala jednotlivé kroky. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci zorganizovala a provedla sadu měření, kterou následně vyhodnotila. I přes drobné nedostatky, zejména z pohledu zahraničních zdrojů, práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Diplomantka splnila cíle stanovené v zadání diplomové práce, tj. provedla rešerše v oblastech lidského vnímání a konstrukce vozidel. Diplomantka dále kompletně navrhla a realizovala měření, která následně analyzovala a vyhodnotila.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část diplomové práce je zpracována komplexně, ale bylo by vhodné použít více zahraničních zdrojů v oblasti lidského vnímání, část zabývající se konstrukcí vozidel však byla vypracována vyčerpávajícím způsobem. Z teoretické části práce tak jasně vyplývají východiska pro navržená měření a celou analytickou část předložené diplomové práce.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Průběh dokumentovaných měření byl kompletně navržen a upraven diplomantkou s ohledem na probíhající epidemiologickou situaci. V testovaném vzorku byla zahrnuta vozidla různých kategorií, ale také osoby s různými řidičskými zkušenostmi. Získaná data tak mohla diplomantka analyzovat dle několika kritérií, což také detailně provedla. Získané výsledky jsou logické a řádně okomentované včetně přehledného grafického znázornění.
Odborná úroveň diplomové práce A Diplomová práce je zpracována na vysoké úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Poznatky a výsledky této diplomové práce bude bezesporu možné využít jak přímo v praxi, tj. ve znalecké činnosti, tak zejména v teoretické rovině jako další podklad pro další navazující práce.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Diplomantka řádně uvedla všechny použité zdroje.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Odborně i stylisticky je práce zpracována na velmi vysoké úrovni.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bradáč, Albert

S výjimkou nedostatečné rešerše k tématu práce se jedná o velmi zdařilou práci, která svým rozsahem i odborností splňuje nároky na tento typ práce. I přes uvedené nedostatky ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování D Práci lze vytknout nedostatečnou rešeršní část v hlavní oblasti zaměření práce, tj. vnímání rychlosti vozidla. Studentka se omezila na předchozí diplomové práce, zpracované na ÚSI, což zdaleka není jediný dostupný zdroj. Kromě jiných než diplomových prací na ÚSI (semestrální, závěrečné v kurzech technického znalectví) se podobným tématem zabývali i další autoři. Např. KOLČÁREK, Ladislav. Subjektivní vnímání rychlosti vozidla z pozice řidiče. Univerzita Pardubice, 2007, či zahraniční SCHROM-FEIERTAG, Helmut, Georg REGAL a Johann SCHRAMMEL. Speed Experience: Assessing the Quality of Vehicle Speed Perception in Virtual Environments. In: 2019 Eleventh International Conference on Quality of Multimedia Experience (QoMEX) [online]. IEEE, 2019, s. 1-3 [cit. 2021-10-25]. Dostupné z: doi:10.1109/QoMEX.2019.8743224.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Některé kapitoly v rešeršní části neobsahují vazbu na téma diplomové práce. Například kategorizace vozidel a rozdělení vozidel dle koncepce nemají zjevnou vazbu na odhad rychlosti řidičem a tato vazba není ani v práci nijak popsána. Nicméně velmi rozsáhlou experimentální část lze považovat za dostatečně úplnou.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Zvolené metody řešení, tj. realizace experimentu i jeho následného vyhodnocení jsou odpovídající danému typu práce.
Obtížnost a správnost řešení A Studentka identifikovala řadu faktorů, které mohou ovlivnit přesnost odhadu rychlosti řidičem a tyto se snažila zohlednit v rozsáhlém experimentu.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce svým rozsahem dává dobrý podklad pro stanovení spolehlivosti subjektivních hodnocení rychlosti řidiči vozidel, a to jak účastníků dopravních nehod, tak svědků. Je rovněž dobrým východiskem pro další zkoumání v této oblasti.
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 132016