ŠPICAROVÁ, K. Využití controllingu v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Diplomová práce se zaměřuje na využití controllingu ve společnosti Honeywell spol. s r.o. Studentka Kateřina Špicarová posoudila dosavadní stav controllingu se zaměřením na nákladový controlling a finanční plán vybrané společnosti. Na základě této analýzy studentka následně navrhla opatření k řešení nejvíce problematických oblastí. Nosnou část návrhové části tvoří doporučení v podobě automatizace samotného procesu plánování. Studentka stanovila kritéria úspěchu svého řešení, popsala podmínky a omezení, kalkulovala náklady a přínosy svého návrhu, a to v kontextu dlouhodobé existence společnosti. Tím byl splněn cíl diplomové práce a d proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Marvanová, Radka

Hlavním tématem diplomové práce studentky Kateřina ©picarové bylo vyuľití controllingu v podniku. Práce byla zpracována v souladu se zadáním. V teoretické části nastínila vhled do problematiky, na kterou dále navázala v praktické části. Studentka popsala fungování kontrolního systému plánování a provedla absolutní a relativní analýzu odchylek. V návrhové části studentka věnovala největąí pozornost implementaci systému, jehoľ cílem je automatizace plánování a eliminace odchylek. Diplomová práce splňuje obsahově i formálně veąkeré náleľitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 137408