MALÁSEK, M. Modelování šíření tepla u lineární osy s kuličkovým šroubem a servopohonem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Huzlík, Rostislav

Student se v rámci své práce zabýval modelováním šíření tepla v soustavě lineární osy s kuličkovým šroubem a servopohonem. Toto téma student zpracovával od akademického roku 2018/2019. Bohužel vypracování práce řešil na poslední chvíli a je toto znát i na kvalitě práce. Práce obsahuje v modelové části některá zjednodušení, které však student neuvedl a některé závěry je možné bez vysvětlení špatně pochopit. Grafická a stylistická úroveň práce je ucházející. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Autor ke zpracování diplomové práce na téma „Modelování šíření tepla u lineární osy s kuličkovým šroubem a servopohonem“ přistoupil poměrně nekonvenčně a dalo by říct, že i laxně. Prví kapitola je kapitola číslo čtyři s názvem „Teplo“. Již samotné vynechání úvodu a objasnění motivace práce je značně nestandardní. V úvodní části práce bych očekával, tak jak je deklarováno v cílech zadání literární rešerši na téma šíření tepla v kuličkovém šroubu a to jak v tuzemských tak i zahraničních zdrojů. Ač práce v textu cituje množství zdrojů, smyslem tohoto cíle bylo utřídit zdroje a popřípadě porovnat závěry atd. Samotné výsledky simulace rovněž nekorespondují s praktickými zkušenostmi např. na obr. 22 až 24 je patrné, že matice v podstatě nepůsobí jako zdroj tepla, v místě matice teplota 23°C při okolní teplotě 22°C. Rovněž i výsledky deformace svědčí o nevhodném modelu, kdy spodní strana celého rámu osy je fixně zavazbena o čemž svědčí nulová deformace této plochy viz. obr. 25. S ohledem na to, že je šroub uložen na reálné ose, která byla předlohou, radiálně-axiálně u motoru a druhý konec pouze radiálně je zarážejíc, že šroub nevykazuje v tomto místě žádnou polohovou odchylku. Práce mimo výše uvedeného obsahuje i množství drobnějších chyb a závěrů autora o nichž by se dalo polemizovat. Práci k obhajobě doporučuji pouze za předpokladu, že autor v rámci obhajoby předloží výsledky přepracovaného simulačního modelu, které budou odpovídat reálnému stavu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 137082