ČECHOVÁ, P. Implementace metody 5S ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Studentka si vybrala pro řešení Bakalářské práce zavedení jednoho z nástrojů štíhlé výroby a to metodu 5S. Sama byla členem týmu, který měl za úkol navrhnout a implementovat tuto metodu do podniku. Práce tedy obsahuje nejen požadovaný návrh řešení, ale také jeho reálnou implementaci. Po formální i obsahové stránce je zpracována nadstandardním způsobem a proto ji doporučuji k obhajobě s klasifikací - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Práce splnila stanovené cíle.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Použitá metoda je vhodná pro řešení daného problému.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Realizační část je zpracována po všech stránkách uvedení do provozních podmínek.
Praktická využitelnost výsledků A Navržené řešení bylo realizováno a přínosy jsou popsány v kapitolách 3.3 a 3.4.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava i jazyková úroveň splňují požadavky kladené na vysokoškolské práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Studentka čerpala s 18 informačních zdrojů, které ve své práci cituje zejména v teoretické části. teoretická část je zpracována precizně a její nadstandardní úroveň odpovídá i kvalitě návrhové části.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šmída, Jaromír

Autorka práce zvolila téma aktuální v mnoha českých výrobních podnicích. Teoretické poznatky jsou zpracovány systematicky a přehledně. Popis implementace metody 5S v praktické části reflektuje reálnou situaci podniku a jeho potřeby. Zavedení metody 5S do praxe prokazatelně firmě snížilo náklady při minimální investici. Práce je po odborné stránce zpracována velmi kvalitně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63759