ILDŽA, L. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Bakalářská práce je výsledkem samostatné práce studenta s minimem konzultací. Základem konceptu je objemové "proložení" jednotlivých funkcí v rámci jedné stavby. Takto založený koncept stavby je však velmi obtížně využitelný při návrhu dispozičního řešení a fasád stavby. Dispoziční řešení vykazuje velké množství chodeb či předimenzované zázemí bytu ve neosvětlených částech dispozice, fasáda s porušeným rytmem oken na nároží není zcela přesvědčivá. Tyto charakteristiky práce však lze vnímat jako důsledek prvotního konceptu. Kladně je nutné hodnotit aktivní přístup studenta k řešení problémů, které tento koncept přináší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C samostaný přístup, s menší aktivitou v úvodu práce
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Mutina, Petr

Na začátku této práce byl problematicky zvolený koncept vycházející z formálního rozdělení funkčního využití domu, ze kterých vyplynulo řada komplikací se kterými se autor snažil vypořádat. Někde se mu to podařilo více (architektonický výraz) někde méně (problémy s dispozičním řešením). Grafické ztvárnění projektu je poměrně schématické.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A - navrženému urbanistickému řešení, vhodně doplňuje stávající blokovou zástavbu a výškově navazuje na sousední objekty - vhodné je dopravní napojení podzemních garáží z ulice Bratislavská - problematické je umístění veřejného prostoru spojovaného s divadlem Radost do vnitrobloku, kde je v bezprostředním kontaktu s bytovou funkcí
Architektonické řešení C - deklarovaný koncept řešení vycházející z rozdělení funkčního využití domu na dvě prolínající se hmoty je poměrně nesrozumitelný a působí dost formálně (není zřejmé z čeho toto dělení vychází) - řešení fasád nového objektu sice vypovídá o zvolené funkční náplni, avšak promítá se do něj formálnost celého konceptu - svými proporcemi nový objekt koresponduje okolní zástavbou
Provozní řešení C - provozní řešení je díky formálnímu rozdělení objektu na funkci bydlení a administrativu poměrně komplikované a nezajišťuje vždy optimální vazby jednotlivých funkcí - diskutabilní je umístěné vstupů do bytových domů z prostoru vnitrobloku - přístupy k bytům a dispoziční řešení bytů není v mnoha případech ideální, ať už jde o celkové uspořádání bytů, absenci příčného provětrání, nevyhovující oslunění - umístění restaurace ve vnitrobloku
Technicko konstrukční řešení C - zvolený konstrukční systém je poměrně nepřehledný - detail fasády je zpracován pro dané měřítko dost schématicky - nevhodně zvolená je plechová střešní krytina, popř. detailu popisované řešení říms z CETRIS desek.
Formální úroveň A - grafické ztvárnění projektu je celkem přehledné, ale poněkud schématické - 3D prezentace dobře dokumentuje zamýšlený přístup k řešení
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 72958