KÁŇA, V. Výkonnost vybraných finančních investic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Hlavním cílem této práce je tvorba metodiky (metriky) hodnocení akcií, která je určena pro portfolio manažery nebo individuální investory. Autor upřesňuje cíl práce (určeno pro manažeery hedgeových fondů) a stanovuje cíle dílčí - (a) využít seznam společností BrandZ od společnosti Kantar pro výběr konkrétních titulů, (b) na základě vybraných ukazatelů finanční analýzy, odvětvových hodnot a spider analýzy ocenit vybrané společnosti, (c) vyhodnotit je pomocí bonitního a bankrotního modelu a (d) porovnat je pomocí bodovací metody. Struktura práce odpovídá zadání, jednotlivé části na sebe navazují. Jen není jasné, na základě jakého kritéria, resp. zdroje, jsou vybrány konkrétní ukazatele (kapitola 2.1). Poněkud nejasné jsou i výběry konkrétních akciových titulů. V teoretické části postrádám charakteristiku hedgových fondů, na které odkazuje autor při stanovení globálního cíle (str. 9). V tabulce č. 59 na str. 82 by mohl být pro přehlednost zařazen i sloupec ukazující poměrné zastoupení jednotlivých akciových titulů v portfoliu. V návrhové části by kromě retrspektivního vyhodnocení bylo dobré uvést i složení portfolia podle aktuální situace (2021). Z výsledků a návrhů práce však není zřejmé, včem spočívá specifické zaměření na hedgové fondy Předložená práce není plagiát a dosažená podobnost je dána využitím šablony formální úpravy včetně textu, ustálené odborné terminologie, běžných slovních spojení i některých citací s uvedeným zdrojem. Otázka: Popište hedgový fond. V čem se liší od běžného fondu kolektivního investování?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Širůček,, Martin

Autor sám definuje globální cíl práce jako tvorbu metriky hodnocení vybraných akcií pro manažery hedgeových fondů, ale o hedge fondech v práci není prakticky ani zmínka, což považuji za závažný nedostatek. Struktura práce, zejména teoretické části s vazbou na praktickou, není příliš sladěna. Slabou stránkou celého zpracování je i absence konkrétních kritérií pro výběr jednotlivých společností, výběr je často zdůvodněn velmi obecně (např. společnosti Verizon a AT&T mají společně významný podíl na trhu - str. 32), výběr konkrétních ukazatelů je obdobný. Neobvyklé je také využití pouze retrospektivního vyhodnocení investice (tabulka č. 59 na str. 81), ale už zde není sestavení portfolia za využití relativně aktuálních dat. Celkově hodnotím práci jako podprůměrnou, vykazuje některá pochybení, na základě kterých navrhuji klasifikační stupeň "D".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 141112