PRCHALOVÁ, M. Technické požadavky na prostory průmyslové zkušební laboratoře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Harčarík, Matej

Bakalářská práce paní Prchalové se zabývá rešerší požadavků na prostory laboratoří určených pro měření geometrických charakteristik výrobků. Práce v první části obsahuje rozbor požadavků na laboratoře z hledisek metrologie, BOZP a ergonomie. Ve druhé části jsou tyto srovnány se současným stavem laboratoře spolupracujícího podniku a požadavky relevantní pro toto pracoviště jsou shrnuty ve formě checklistu. Cíle práce byly splněny. Práce je logicky uspořádaná. Nékterá témata jsou zpracována spíše povrchně (např. problematika vibrací), to však odpovídá charakteru bakalářské práce. Text práce je srozumitelný, byť se stylistickými chybami. Po grafické a stránce práce obsahuje menší nedokonalosti (různá kvalita ilustrací, typografické nedostatky apod.). Citace jsou provedeny správně a rozlišují převzatý text od vlastního díla. Jedinou výjimkou je diagram hodnotového toku v laboratoři (obr. 10), u kterého není dostatečně vyjasněno, že byl studentkou sestaven na základě ústního sdělení ve spolupracující firmě. Studentka při práci postupovala samostatně. Poněkud však podcenila plánování časového rozvrhu práce, co se následně projevilo na grafické a stylistické kvalitě práce. Na závěr za zmínku stojí, že spolupracující laboratoř v současnosti tuto práci využívá jako jeden z podkladů při plánování rekonstrukce. Vzhledem k výše popsanému práci doporučuji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jankových, Róbert

Bakalářská práce Michaely Prchalové odpovídá zadání. Práci považuji za původní, pro praxi přínosnou a v několika směrech originální. Metodika splnění cílů bakalářské práce je správná. Studentka prokázala schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich správné závěry. Hodnocená práce dokládá způsobilost studentky samostatně pracovat a řešit praktické problémy v oblasti zkušebních laboratoří ve firmách. Práce je logicky rozdělena na úvod, dvě hlavní kapitoly, závěr a deset příloh. Přílohy jsou úplné a přehledné. Jednotlivé části práce na sebe přirozeně navazují a dokumentují postup řešení jednotlivých cílů práce. Za hlavní přínos je možné považovat systémový rozbor požadavků na prostory zkušební laboratoře ve spolupracující firmě. Po formální stránce je hodnocená práce zpracována na požadované úrovni s minimem věcných, gramatických nebo formulačních chyb. Zbytečnou výjimku tvoří některé chyby v používání interpunkce (např. str. 19, 20, 21 atd.), drobné překlepy, nepřesné formulace (např. str. 13, 14, 15 atd. ) a psaní číslic s desetinnou tečkou místo desetinné čárky. Za zbytečné je možné označit i prázdné místo v textu na straně 38. Studentka při zpracování práce vychází z doporučené literatury, kterou iniciativně doplnila o další vhodné tuzemské a zahraniční anglicky i německy psané publikace. Vlastní text je tvůrčím způsobem doplněn o řadu nových myšlenek a jako celek logicky propojen. Citace jsou správně formálně uvedeny a přehledně rozlišují převzatý a původní text. Výjimkou je obr. 10, kde chybí uvedení zdroje. Výsledek práce prokázal, že autorka má velmi dobré zkušenosti z práce s technickou literaturou v oblasti zkušebních laboratoří. Práce jako celek představuje zdařilou technickou publikaci a může být plně využita v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124665