BALUCHOVÁ, J. Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Lenka

K práci doporučuji odpovědět následující otázky: Analyzovaný podnik působí v oboru stavebnictví, kde je typické použití tzv. zádržného z odběratelských faktur. Jaká je výše pohledávek z tomto zádržném a jaká je splatnost těchto pohledávek? Jedná-li se o pohledávky jejichž splatnost je delší než 1 rok, pak se jedná o dlouhodobé pohledávky, které účetní podniku nesprávně zařadila do pohledávek krátkodobých. Pokud by došlo k přeřazení těchto pohledávek do dlouhodobých, které konkrétní ukazatele by to ovlivnilo a jak? Podnik provádí elektromontáže, které často při prodeji účtuje se sníženou sazbou DPH, zatímco materiál nakupuje v základní sazbě. Jak velký vliv měla na podnik změna sazeb DPH v nedávné době a jak velký vliv lze očekávat v blízké budoucnosti. Konkrétně zkuste vyčíslit odhad změny nadměrného odpočtu z DPH v Kč po změnách sazeb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu D
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Sághy Estélyi, Kristína

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle práce B
Úrověň zpracování práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos a praktické využití návrhu C
Odborná jazyková úrověň B
Písemná a grafická úprava C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 49120