RYTÍŘ, M. Výroba a zpracování trubek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Práce se zabývá výrobou a zpracováním bezešvých a švových trubek a má rešeršní charakter. Jsou rozebrány jednotlivé metody, srovnány výhody a nevýhody a naznačeno použití v praxi. Přístup studenta byl nezodpovědný, s konzultacemi začal pozdě, první byla 20.4.2020 a další až 11.6.2020. Následně už bylo málo času na výraznější přeuspořádání a přepracování. I přes tuto komplikaci provedení odpovídá stanovenému zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Harant, Martin

Záverečná práca sa zaoberá rozborom technológii využívaných pre výrobu bezošvých a švových trubiek. Ďalej je tiež uvedené zhodnotenie využiteľnosti metód a informácie týkajúce sa produkcie trubiek. Práca spĺňa všetky ciele zadania, ale vyskytujú sa v nej obsahové a formálne nedostatky. Všeobecne je práca veľmi stručná, obzvlášť kapitola 3, ktorá sa zaoberá porovnaním metód a použitím trubiek. Okrem toho sa autor zameral najmä na známe spôsoby výroby a len okrajovo sú spomenuté nové trendy. Princípy výrobných metód nie sú príliš zrozumiteľné, čomu nepomáhajú ani obrázky bez popisu častí zariadení a jednotlivých fáz procesu. Horšia čitateľnosť práce je spôsobená predovšetkým dlhými vetami. Ďalším nedostatkom je nelogické usporiadanie obrázkov na strane 18.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 124938