HŘIČIŠTĚ, M. Deformační a napěťová analýza lebky s aplikovaným implantátem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Marcián, Petr

Michal Hřičiště vypracoval bakalářskou práci tematicky spadající do oblasti svalově kosterní biomechaniky. Zabýval se problematikou velkých defektů lebek a jejich řešení pomocí na 3D tískarně vyráběných implantátů. Autor práce provedl rozsáhlou rešeršní studii především odborných zahraničních článků a v práci detailně popisuje řešenou problematiku. Provedl také řešení části lebky s aplikovaným fixátorem pomocí výpočtového modelování pro různé varianty používaných materiálů. Na práci autor pracoval svědomitě a cílevědomě. Pravidelně se účastnil konzultací. Velice kladně oceňuji, že autor napsal práci v poměrně zdařilé angličtině.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Borák, Libor

Pan Hřičiště předložil poměrně komplexní bakalářskou práci, jejímž tématem je analýza lidské lebky s aplikovaným lebečním implantátem. Je nutno zmínit, že toto téma z oblasti kraniomaxilofaciální biomechaniky je velmi aktuální, protože úzce souvisí se současným rozvojem diagnostických, zobrazovacích i výrobních postupů a s moderní orientací na konkrétního pacienta při navrhování a výrobě příslušných lebečních náhrad. Pan Hřičiště provedl důkladnou rešerši dané problematiky a na jejím základě také vytvořil ukázkový výpočtový model defektního neurokrania s aplikovaným lebečním implantátem. S využitím tohoto modelu pak provedl deformačně-napěťovou analýzu různých variant řešené situace, přičemž svou pozornost zaměřil na materiály implantátu a na jeho interakci s kostí. Na základě své analýzy pak došel k závěru, že nejvýhodnější variantou z hlediska mechanického chování je plně oseointegrovaný hydroxyapatitový implantát a v případě implantátů, u nichž oseointegrace nenastává, je nejpříznivější varianta s nakloněnou kontaktní plochou. Bakalářská práce o rozsahu 61 stran je vhodně strukturovaná do 11 kapitol, z nichž rešerši jsou věnovány kap. 3-7 a výpočtovému modelování kap. 8-11. Z rešeršní části bych vyzdvihl zejména pojednání o mechanických vlastnostech lebečních kostí (kap. 3) a nitrolebním tlaku (kap. 4). Pokud jde o praktickou část, autor prokázal určitou znalost MKP a schopnost vytvářet modely geometricky komplikovaných soustav, jakou bezesporu je i defektní neurokranium s implantátem. Zde bych však vytkl absenci důkladnějšího zdůvodňování jednotlivých kroků. Dále autor prokázal schopnost analyzovat získané výsledky, ale i zde bych mu doporučil hlubší diskuzi, tj. nespokojit se s konstatováním a porovnáním maximálních hodnot, ale pokusit se zasadit výsledky do širšího kontextu (např. zcela chybí posouzení pevnosti implantátu a fixátorů nebo reprezentativnosti zatěžovacího scénáře). Tento nedostatek ale lze omluvit autorovou nezkušeností a faktem, že specializované studium jej teprve čeká. Z formálního hlediska práce splňuje všechny náležitosti a mám jen několik výtek: Je zvyklostí začínat text na liché straně. Kvalita obrázků je kolísavá, zejm. u výstupů z Ansysu je patrné mírné rozmazání, které ale neznemožňuje čitelnost. V práci se občas vyskytují překlepy, a to i v číselných údajích: Např. Poissonovo číslo pro PEEK 3.4 místo 0.4 (str. 26), FME místo FEM (str. 37) apod. V českém abstraktu je pravopisná chyba („ztratili“). Autor se rozhodl předložit bakalářskou práci v anglickém jazyce, a přestože nejde o perfektní angličtinu (občas příliš šroubované věty, český slovosled, překlepy apod.), vysoce oceňuji toto rozhodnutí, které svědčí o autorově cílevědomosti a také snaze si práci neulehčovat. O schopnosti pracovat s anglickým jazykem nicméně také svědčí na bakalářskou práci skutečně rozsáhlý seznam referencí (45 položek), z nichž převážnou část tvoří odborné články ze specializovaných časopisů. Celkově hodnotím práci stupněm "výborně".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 83708