TICHÝ, J. Realizace modulu údržby pro programovací standard PLC / HMI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Student pan Jan Tichý si vybral zadání bakalářské práce, které, především svojí aktuálností, bylo velkou výzvou. Správa nebo řízení údržby v rámci systémů MES se stává zbraní, kterou bojují o přízeň zákazníka nejprestižnější automatizační firmy jako je Siemens, Wonderware a další. Vedení pana Tichého při jeho práci bylo příjemné. Vyzvedl bych výborné časové plánování práce, vytvoření výborné znalostní a teoretické báze, svědomitost, zodpovědný přístup k práci. Celou dobu řešení práce prokazoval výjimečnou samostatnost jak v postupech práce, tak i ve vlastním řešení. Díky aktivnímu kontaktu se zadavatelskou firmou vystihl požadavky zadání. Postup práce se mnou pravidelně konzultoval. Vysoce hodnotím i studentovu práci s literaturou a vyhledáváním informací z různých aplikací systému MES. Výsledkem svědomité a usilovné práce je, dle mého soudu, výborná bakalářská práce. Velmi dobré znaky nese tato práce nejen po stránce odborně věcné, ale i formální. Našel přehlednou formu, využil dobrý literární styl a předvedl výborné grafické zpracování. Neobjevil ani nevymyslel nic, čím by ohromil – což se u automatizačního produktu ani nedalo v rámci bakalářské práce očekávat -, ale vytvořil technické řešení modulu, který zadavatel, jistě zahrne do portfolia svého programovacího standardu. Náročnost zadání i vlastní úroveň bakalářské práce Jana Tichého pokládám za nadprůměrné. Navrhuji klasifikaci A - výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Milan, Sobotka

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření modulu údržby v prostředí Simatic Step7, včetně vizualizace v programu Wonderware InTouch a WinCC flexible – vše ve standardu společnosti SPX. Bylo nutné nastudovat jednak předložený programovací standard, ale také všechny uvedené programovací prostředí. Student naprogramoval a poté s reálným PLC úspěšně otestoval funkci s množstvím ventilů a motorů, společně s oběma vizualizacemi. Při programování na některých místech musel použít pokročilé funkce a složitější skriptování, čímž prokázal dobrou znalost programovacích postupů. Kvalitu práce mírně snižují překlepy v textu, místy kostrbaté vyjadřování a pár nepřesností (např. str. 17, 33, 35, 54), včetně nepřesně uváděného názvu společnosti. Také se mi nepodařilo dohledat uvedenou online literaturu. Nicméně vysoce hodnotím kvalitu vytvořeného programu, včetně komentářů, členění programu a stručného návodu pro další implementaci. Uvedený modul údržby tvoří dobrý základ pro další vývoj a implementaci v průmyslu. Student jeho vytvořením splnil nesnadné zadání a prokázal analytické a programátorské schopnosti.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 85576