BAŘINKA, M. Predikce výrobní přesnosti frézovacího obráběcího centra se svislou osou vřetena [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Téma předkládané diplomová práce, mělo velmi zajímavý vznik. Práce vznikla jako odpověď na speciálně vygenerovanou otázku u zkoušky z předmětu Konstrukce CNC obráběcí strojů (G1S-K). Diplomant řeší aktuální výzvu dnešní doby, a sice snahu všech uživatelů koupit levný, spolehlivý, výkonný, stabilní a dlouhodobě přesný obráběcí stroj. Nicméně v praxi lze vypozorovat fakt, že si uživatelé pletou pojem pracovní a výrobní přesnosti, což může vést k mylným rozhodnutím. Diplomant proto správně verifikuje vlastnosti několika stojů pomocí výrobní přesnosti. Specifikuje i to, co ovlivňuje tvorbu CNC obráběcího stroje v dnešní době. Výběr parametrů ovlivňující výrobní přesnost mohl být širší a přesnější, metodika mohla být znázorněna graficky formou vývojového diagramu. Jeho práci a přístup lze hodnotit jako proaktivní. Na konzultace chodil pravidelně a přinášel svá řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Marek, Tomáš

Předložná práce se zabývá predikcí výrobní přesnosti stroje. Po teoretickém části, kde mi chybí více popsat geometrické chyby vyskytující se na strojích. Dale student popisuje vlivy působící na výrobní přesnost. V kap. 5.4 student píše:z analyzovaných vlivů jsou pomocí systémového přístupu stanovena výběrová kritéria pro metodiku predikce výrobní přesnosti srovnávaných CNC obráběcích strojů. To co student popisuje jako metodiku predikce výrobní přesnosti jsou dle mého názoru spíše kritéria pro výběr stroje (kap. 9.2). Metodika má být jakási "kuchařka" podle které se bude postupovat. V práci chybí flow chart postupu predikce výrobní přesnosti. Jak mi počet nástrojů ovlivní pracovní přesnost? Stejně tak i chybí doporučení pro budoucí uživatele jak postupovat. Poslední cíl, tedy verifikace předpokladů je na základě měření z předání strojů a následných dvou let obrábění. V tomto závěru bych očekával predikci přesnosti v dalších letech. Bohužel zde autor popsal pouze měření a to jak stroj správně obráběl. Stejně tak i vzávěru píše, že: U všech tří porovnávaných strojů byly analyzovány poskytnuté naměřené údaje z protokolů za delší časová období, které potvrdily hypotézu o výběru stroje. Tímto v podstatě student přiznává, že žádná metodika pro predikci pracovní přesnosti v práci nění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 139988