ČAJKA, L. Analýza vnitřní termodynamiky spalovacího motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Úkolem diplomanta bylo provést pro zadaný zážehový spalovací motor analýzu vnitřní termodynamiky. Řešení tohoto úkolu předpokládalo navržení celého měřicího řetězce pro získání indikátorových diagramů a následné sestavení výpočetního programu pro jejich analýzu. K řešení diplomant přistupoval odpovědně, se snahou zvládnout jak část teoretickou, tak především praktickou. Výsledkem je program, který je svými možnostmi plně srovnatelný s programy komerčními. S pohledu vedoucího diplomové práce vidím další přínos v možnosti dále na tuto diplomovou práci navázat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drápal, Lubomír

Diplomová práce se obsahuje nejdříve rešeršní část, v níž objasňuje principy různých provedení vysokotlakých snímačů, následuje vlastní návrh měřícího řetězce pro vysokotlakou indikaci v podmínkách laboratoří ÚADI FSI VUT v Brně, a poté je již největší část věnována vlastní termodynamické analýze naměřeného indikátorového diagramu. Výsledkem je výpočtový program, schopný zpracovávat naměřená data do podoby využitelné coby vstupy pro další komerční programy, zejména výpočetní software jednorozměrného proudění, což autor demonstruje na výsledcích těchto analýz pro uvažovaný motor Škoda 1,0 l MPI v různých provozních režimech. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, členění je účelné a pan Lukáš Čajka prokázal, že se v dané problematice orientuje, přičemž zpracování diplomové práce vyžadovalo zvládnutí experimentální i teoretické oblasti termodynamiky spalovacích motorů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 26360