PECH, F. Termomechanická únava superslitin na bázi niklu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šulák, Ivo

Student přistoupil k řešení zadaného tématu poměrně laxně a s vlastním psaním práce začal až na poslední chvíli před jejím odevzdáním. Nezájem o jakoukoliv konzultaci se výrazně podepsal na celkovém zpracování tématu. Student věnoval poměrně velkou část textu niklovým superslitinám a únavě za konstantních teplo. Hlavnímu cíli práce, termomechanické únavě, se student věnoval okrajově. Nicméně předložená práce je samostatnou snahou autora a svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na tento typ obecných bakalářských prací a proto ji doporučuji s hodnocením dobře, tj. dle ECTS za C, k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Škorík, Viktor

V písemném výkladu bakalářské práce jsou uvedeny poznatky jak o superslitinách na bázi niklu, o únavě, tak i o termomechanické únavě. V poslední části se student věnoval termomechanické únavě niklových superslitin, jíž nevěnoval až takovou pozornost. Písemný výklad bakalářské práce je vypracován na požadované úrovni, některé drobné nepřesnosti nesnižují celkový dobrý dojem a svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na tento typ obecných bakalářských prací a proto ji doporučuji s hodnocením dobře, tj. dle ECTS za C, k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 82735