FUCHSOVÁ, K. Vliv nastavení geometrie vozidla na opotřebení běhounu pneumatiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Bilík, Martin

Kateřina Fuchsová k vypracování své práce přistupovala svědomitě a konzultovala jednotlivé kroky. I přes nepříznivou pandemickou situaci zvládla zajistit kooperaci několika firem a tím pádem získala data, která mohla následně vyhodnocovat. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B - velmi dobře

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Diplomantka splnila cíle stanovené v zadání diplomové práce, tj. provedla rešerši v oblasti vývoje a konstrukce pneumatik a podvozků vozidel, dále navrhla a realizovala sadu měření, která následně analyzovala. Vlastní vyhodnocené výsledky měření pak doplnila o stručné návrhy pro navazující práce v této oblasti.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B V teoretické části práce jsou uvedeny podstatné informace a skutečnosti pro návrh experimentu.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Diplomantka v kooperaci se zúčastněnými společnostmi navrhla a realizovala soubor měření, který také vyhodnotila. Vzhledem k panujícím opatřením v době vypracovávání práce lze toto hodnotit maximálně kladným způsobem.
Odborná úroveň diplomové práce C Předložená diplomová práce je zpracována na dobré odborné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Poznatky a výsledky práce bude možné využít především v rámci činností dopravních společností. Z pohledu navazujících diplomových prací představuje tato práce dobrý základ pro další práce.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Diplomantka řádným způsobem uvedla všechny použité zdroje.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Předložená práce je přehledně uspořádána, formálně i odborně je práce zpracována na velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Langer, Aleš

Diplomovýá práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Metodika byla zvolena samostatně a zpracování je odpovídající.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127916