BRADÁČ, D. Problematika bezdrátových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části D
Přínos a praktické využití návrhu D
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 F
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D
Splnění cíle a rozsahu zadání D
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) D
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D
Navrhovaná známka
D

Otázky

Posudek oponenta

Slezák, Vít

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 23478