STRATÍLEK, J. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Práce studenta na projektu byla průběžná a cílevědomá. Jasným konceptem dvou hmot s atriem autor prokázal schopnost koncepčního přístupu k návrhu. Některé části formálního řešení stavby (např. řešení nároží či fasád) či provozního řešení však pravděpodobně nevyčerpaly všechny možnosti a jejich výsledná podoba tak poněkud snižuje kvalitu projektu. Otázky a náměty k obhajobě: Popište skladbu a technické řešení zelené střechy nad 1NP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování cílevědomý přístup k bakalářskému projektu
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Poslušná, Iva

Předložená práce splňuje všechny nároky na závěrečnou práci bakalářského stupně studia architektury. Návrh prezentuje městský dům formující nároží bloku, jen ve svém výrazu by se dalo očekávat více živosti a odvahy vzhledem k povaze vnitřní funkce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A - navržená hmota logicky dotváří půdorysně i výškově blok a nároží, uvolněný parter v místě nástupu otevírá předprostor pro setkávání - návaznost vstupů a vjezdů využívá stávajících
Architektonické řešení B - hmotové i materiálové řešení je úměrné lokalitě, nesnaží se dominovat - hra velikostí okenních otvorů potlačuje jednotvárnost velké plochy fasády
Provozní řešení C - z výkresů není čitelný v průvodní zprávě uváděný dům1 dům2 dům3 - řazení provozních celků je logické, jen přístup k posilovnám postrádá kontrolní bod (v případě nájemce nutný), stejně tak přístup k bydlení má recepci pouze v “pavilonku” - nájezd zásobování křižuje odbočovací pruh vjezdu do podzemí - organizace provozu parkování je poněkud složitá střídání jedno a obousměrné komunikace - komplikovaný průběh zásobování z 2PP přes výtah do 1NP (parametry přilehlé chodby) - v menze by bylo vhodné situovat vstupy na WC v jednom místě, v případě deklarované hospody po uzavření provozu menzy chybí zázemí - přístup na zelenou střechu menzy je poněkud omezující (přes chodbu k posilovnám, nebo ze společenské místnosti) - navržený obývací prostor pro cca 24 ubytovaných se zdá nedostatečný, za předpokladu, že v jednotlivých pokojích chybí mobiliář k jiné činnosti než je práce nebo spaní (křeslo..)
Technicko konstrukční řešení A - zvolené řešení odpovídá jednak geologickým poměrům v místě lokality, jednak navržené formě objektu
Formální úroveň B - všechny přílohy jsou dostatečně vypovídající, snad jen situace a konstrukční prostorové schéma by zasloužilo pečlivější prokreslení - v číselném popise půdorysu 2NP se objevují chyby komplikující čtení funkce místností
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 39635