JÍLEK, V. Pásový dopravník cihlové drti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jonák, Martin

Bakalářská práce s názvem Pásový dopravník cihlové drti nesplňuje všechny požadavky zadání a obsahuje řadu formálních i věcných nedostatků. Mezi nedostatky formálního charakteru patří zejména nelogické a nepřehledné uspořádání práce a netechnické vyjadřování. Výpočtová část obsahuje řadu překlepů a chybí zde popisky k použitým rovnicím. Nevhodný název pro kapitoly 3.9, 3.10., 3.12.10. Na mnoha místech je text rozdělen nevhodným způsobem. Mezi věcné nedostatky patří absence jednoho z cílů zadání - rozbor materiálu cihlová drť včetně technických parametrů. Rešeršní část je velice slabá. Autor používá dvě různé hodnoty pro součinitel rozběhu (vztah (42), (45)) a ve vztahu (38) násobí obvodovou sílu koeficientem 1,2 bez uvedení zdroje. Z textu není zřejmé z jakého materiálu je vyrobena „hřídel hnaného bubnu“ a proč je bezpečnost počítána k dovolenému napětí. Ve výpočtu není uvažováno s odporem vnitřního stěrače pásu. Chybně formulovaná úvodní věta v kapitole 3. Chybný název pro rychlost v_0 v podkapitole 3.12.3. Chybný výsledek ve vztahu (1), (52) a (58). Na zváženou je rovněž i vhodnost konstrukce napínacího zařízení. Celkově je práce na velmi nízké úrovni a tudíž ji hodnotím známkou E – dostatečně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Student se ve své práci zbývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku. Práce obsahuje konstrukční návrh, funkční výpočty a kontrolní výpočty pásového dopravníku. Zcela chybí jeden z cílů práce: rozbor materiálu cihlová drť včetně technických parametrů.Při zpracování práce se student dopustil celé řady pochybení věcného i formálního charakteru. Zejména mám k práci následující výhrady: - není splněn jeden bod zadání (viz výše) - řada překlepů, přepisů a požívání netechnického vyjadřování - název kap.3 a úvodní věta nedávají smysl - není řešeno stírání vnitřní strany pásu - nahodile jsou použity různé hodnoty součinitele rozběhu (str. 26 a 27) - nesprávný výpočet reakcí na ose bubnu (srov. 30) - u vztahu (58 na str. 32) neodpovídá výsledek - ani náznakem není řešena ocelová konstrukce dopravníku - proč je počítán součinitel bezpečnosti vůči dovolenému napětí - u lineárního vedení napínacího vozíku není ověření přenositelnosti vnášeného ohybového momentu - nedostatečný popis výpočtu ověření vzpěrné stability napínacího šroubu, chybějící odkazy na literaturu - nevhodná volba hladkých válečků ve vratné větvi dopravníku - diskutabilní konstrukční provedení napínání pásu Celkově je práce velmi slabá a má výrazně podprůměrnou úroveň. I přes výše uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 80281