ZAPLETALOVÁ, V. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Hlavním cílem práce zůstává zhodnocení finanční situace vybraného podniku, včetně srovnání s oborovými průměry, a následného doporučení pro zlepšení v problémových oblastech. V porovnání s předchozí prací autorka vynechala analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, zaměřila se na finanční analýzu a přepracovala návrhovou část. V ní se věnuje dvěma hlavním oblastem, a to řizení pohledávek a využití volných peněžních prostředků. U řízení pohledávek to jsou poměrně obvyklé kroky (prověřování odběratelů, penalizace, využití skonta a faktoringu), které ovšem mohou podniku přinést určitá zlepšení. Diskutabilní - vzhledem k aktuální situaci - budou však výpočty, které pracují hodnotami, které neodpovídají současnému stavu (např. výnosy státních dluhopisů, resp. tzv. bezrizikové výnosové míry na str. 77). Návrhy na využití volných peněžních prostředků pro investice jsou spíše obecného charakteru. U termínovaných vkladů není přesně definováno, podle kterých parametrů je vybráno konkrétní spořitelní družstvo. Přes výše zmíněné připomínky práci doporučuji k obhajobě. Předložená práce není plagiátem, nalezená míra podobnosti je zapřičiněna zejména formálními náležitostmi, obvyklou terminologií a také zahrnutím citací s uvedenými zdroji. Otázka: Jaká je úroveň konkurence v oboru, je možné zohlednit vysokou míru inflace i ceny energií v cenách své produkce?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Andrlík,, Břetislav

Autorka svou práci mírně upravila, vypustila strategickou analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, která přímo nesouvisí s cílem práce, ale mohla by pomoci v návrhové části, např. při využití volných prostředků pro kapitálový vstup do spolupracující společnosti apod. Práce používá standardních metod finanční analýzy, běžné postupy. K formální stránce nemám závažnějších připomínek (i když některé tabulky jsou zbytečně rozděleny na dvě stránky). Návrhová část nepřináší ale žádný kreativní návrh. Celkově práci hodnotím jako průměrnou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 146104