SUKOVÁ, P. Stanovení antibiotik v odpadní vodě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Vávrová, Milada

Jmenovaná studentka řešila z experimentálního hlediska vysoce náročnou studii, zaměřenou na sledování aminopenicilinových antibiotik v odpadní vodě. Zpracování této práce s úspěchem zvládla a zpracovala velmi kvalitní práci, a to jak z hlediska zpracování rešerše, tak také z pohledu získání výsledků a jejich interpretace. Pro splnění cílů své bakalářské práce musela zvládnout některé nové preanalytické techniky,které dosud neměla možnost v rámci studia používat. Pro izolaci analytů z matrice využila postupy na bázi extrakčních metod, pro vlastní finální analýzu ultraúčinnou kapalinovou chromatografii s detektorem DAD a vysokorozlišovací kapalinovou chromatografii s hmotnostním detektorem. Pomocí výborně naplánovaných experimentů získala velmi kvalitní výsledky, které výborně interpretovala. Na základě jejího cílevědomého a svědomitého přístupu k řešeným úkolům i vzhledem k vysoké odborné úrovni bakalářskíé práce navrhuji tuto práci k obhajobě a klasifikuji ji stupněm "A", výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tulková, Tereza

Bakalářská práce se zabývá stanovením aminopenicilinových antibiotik v odpadní vodě ze dvou čistíren odpadních vod v Brně. Práce je napsána v rozsahu 68 stran včetně seznamu literatury a je klasicky členěna na část teoretickou, experimentální a výsledky a diskuzi. Po jazykové stránce je práce velmi dobré úrovni, bez překlepů a pravopisných chyb. V teoretické části je zpracována literární rešerše na dané téma včetně metod jejího zakoncentrování a stanovení pomocí kapalinové chromatografie, které jsou následně v experimentální práci aplikovány. V závěru práce jsou výsledky porovnány s výsledky změřenými na HPLC/MS. K práci mám několik formálních připomínek. Na str. 18: není uveden mechanismus působení -laktamázy na který poukazuje text, str. 25: PSE není extrakce podporovaná rozpouštědlem (to je ASE), ale tlakem, str.26: urychlení extrakce pomocí čerpadla a vývěvy - je třeba min. uvést, že čerpadlo se používá na vstupu a vývěva na výstupu, jinak věta nedává smysl, str. 29: ChemStation není počítač, ale software na měření a vyhodnocování, str. 33: citace se píší dohromady [17; 43-46], str. 43: v textu uveden 2x odkaz na Obrázek 19, to stejné na str.44 s Obrázkem 21, str. 54: chyba odkazu na rovnici. I přes výše uvedené nedostatky, splnila práce své zadání a cíle, a proto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 91322