ĆMOK, F. Problematika oceňování historických vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Panáček, Vladimír

Předloženou diplomovou prací diplomant prokázal schopnost samostatně vyřešit obtížný inženýrský problém. Diplomant práci pravidelně konzultoval, připomínky zapracovával. Hodnotným výstupem práce je metodický návod pro ocenění historického vozidla. Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ VŠKP, proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Práce splnila svým rozsahem zadané cíle.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Diplomant si teoretickou částí vytvořil dobrou základu pro praktickou část práce.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A V předložené práci diplomant navrhl vlastní metodiku pro oceňování historických vozidel, kterou v práci na vybraných vozidlech (1x motocykl Jawa, 3x vozidla značky Fiat, 1x traktor Zetor) aplikoval.
Odborná úroveň diplomové práce B Mohly být zmíněny postupy oceňování historických vozidel v zahraničí.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Jedná se o prvotní možnou metodiku pro oceňování historických vozidel publikovanou v ČR. Navrženou metodiku diplomant v praxi ověřil.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Literatura a citace jsou vcelku v souladu s příslušnou citační normou.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Členění textu práce je místy mírně nepřehledné.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nestrojil, Karel

Zadané téma diplomové práce – oceňování historických vozidel – je oblast, která v současné době nemá přesnou metodiku a oceňování se provádí pouze s přihlédnutím ke Znaleckému standardu číslo I/2005, který nezohledňuje specifika této oblasti. Diplomová práce vytváří jednu z možných metodik pro sjednocení posuzování časové hodnoty historického vozidla a určení případné škody na takovém vozidle. Navrhovaná metodika může být určitě použitá pro další jednání o sjednocení postupu oceňování historických vozidel a určování případných škod na nich. Diplomová práce by se mohla více zabývat i návrhem metodiky oceňování např. unikátních nebo sportovních historických vozidel. Po formální stránce lze vytknout částečně nepřehledné dělení textu na některých stranách.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Některé formální nedostatky.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Bez připomínek.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Bez připomínek.
Obtížnost a správnost řešení A Vzhledem k obecně neřešené problematice poměrně obtížné téma.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Určitě jedna z metod vhodná pro další odbornou diskusi.
Odborná jazyková úroveň A Bez připomínek.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Některé méně přehledné dělení textu na stranách.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82407