DOČEKAL, P. Využití odpadů v kontextu aktuálních legislativních opatření a principů oběhového hospodářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Chorazy, Tomáš

Student si zvolil velmi aktuální téma využití odpadů v kontextu aktuální legislavy ČR a ambiciózních cílů, priorit a principů deklarovaných strategiemi a směrnicemi EU. Aktuálnost spatřuji především v tom, že po zhruba 20 letech má ČR nový zákon o odpadech (účinný od 1.1. 2021), ke kterému jsou postupně vydávány prováděcí vyhlášky, metodické pokyny atd. Stejně tak je vysoce aktuální i výběr prioritních odpadů, na které je práce zaměřena - totiž na obalové odpady a čistírenské kaly. Ty jsou v současné době předmětem zájmu všech účastníků systému nakládání s odpady - původců, zpracovatelů i orgánů státní správy vzhledem k jejich vysokému potenciálu využití v rámci principů cirkulární ekonomiky, ale také vzhledem k jejich nebezpečnosti (z pohledu množství a kvality). Student poměrně solidně zpracoval rešerši aktuální legislativy na úrovni ČR a EU v oblasti odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky. Dále se v práci věnoval legislativním podmínkám a omezením nakládání s konkrétními odpady v ČR. V návrhové části student zmiňuje optimální způsoby využití obou prioritních odpadů, v rámci obalových odpadů zvolil konkrétně PET lahve. U PET lahví je návhová část popsána ve smyslu "organizačního zajištění sběru" a tímto dále definována efektivita systému. Je popsán současný tzv. donáškový systém sběru a tento konfrontován s "efektivnějším" systémem zpětného výkupu (zálohování PET lahví). Návrhová část v rámci čistírenských kalů je řešena z pohledu technologického, kdy jako optimální systém nakládání s kaly student popisuje jeho sušení a následné pyrolýzní zpracování. Součástí návrhové části je potom kritické zhodnocení navržených systémů pro oba zvolené odpady formou jednoduché SWOT analýzy, resp. posouzení ekonomických parametrů. Závěr je koncipován velmi vhodně, jsou připomenuty cíle práce a konstovány zjištění z kritického zhodnocení navržených optimálních systému nakládání s obalovým odpadem, resp. PET lahvemi a čistírenským kalem. Oceňuji velmi dobrou práci s literaturou, vzhledem k povaze práce je na slušné úrovni zpracována rešeršní část aktuální legislativy a příslušných vybraných dokumentů na úrovni EU. V části, kde student popisuje aktuální způsoby nakládání s vybranými odpady mi chybí určitá vyváženost informací - v rámci čistírenských kalů je zde spoustu detailů v rámci zákonných povinností, oproti tomu je nakládání s obalovým materiálem popsáno poměrně stručně. U obou odpadů jsou uvedeny dostupné statistické informace, které uvádí jednak produkci v čase a dále též způsoby jejich využití. Z toho student vhodně vyvozuje určité trendy. Návrhová část je popsána opět poměrně nevyváženě - u PET-lahví student zmiňuje současný a nově zaváděný systém sběru, které dále kriticky hodnotí, u čistírenského kalu popisuje pouze pyrolýzní zpracování. To by mělo být srovnáno s dalšími způsoby, např. kompostováním. Obecně je z práce znát, že čas věnovaný rešerší části byl významně větší, než čas věnovaný části návrhové, která je i přes to, že se jedná o práci bakalářskou, poměrně velmi stručná. Minimálně zde v rámci SWOT analýzy úplně chybí popis příležitostí (opportunities) a hrozeb (threats). K problematice je dostupná spousta veřejně dostupných informací, ze kterých lze v tomto smyslu čerpat. Jazyková úroveň a formální zpracování je dobré, použité zdroje jsou správně odcitované. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů D
Splnění požadavků zadání C
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vymazal, Petr

V případě hodnocení stupněm "F - nevyhovující" uveďte hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. Student si zvolil velmi náročné téma využití odpadů z PET a čistírenského kalu. Bohužel tyto dva druhy odpadů spolu téměř nesouvisí a tak nebylo možné zvolené témata v rámci bakalářské práce více rozvést. Z tohoto důvodu se nezdá zaměření práce úplně logické. V rámci práce je však dobře shrnuta aktuální legislativa odpadového hospodářství a to jak evropská, tak česká v rámci nového zákona zaměřeného na zvyšování recyklace - Strategický rámec cirkulární ekonomiky České repubilk do roku 2040. V návrhové části student naplánoval donáškový systém, který je v České republice nejvíce rozšířen a k tomu zvolil zpětný odběr PET. Zde by bylo žádoucí toto téma více rozvést a zohlednit zejména dosavadní skutečnosti a zkušenosti ze sousedního Slovenska, případně jiných východoevropských zemí a ne pouze citovat jednu stranu, to je Karlovarské minerální vody a.s. a pro ně na zakázku tvořenou studii od INCIEN a VŠCHT, zejména když vedoucí diplomové práce se tímto oborem dříve zabýval a disponuje potřebnými kontakty. Není zde zmínka o současných problémech Slovenska, kde se PET lahve nestíhají svážet a tak markety cíleně vypínají automaty, protože už PET nemají kde skladovat. Není zde zmínka o zdvojení dopravy plastových obalů, kdy se PET budou svážet nesešlapané a zároveň se z okolí budou svážet ostatní zhutněné plastové obaly. Zajímavé by bylo porovnání s Litvou, kde se všechny vrácené PET láhve sváží na jedno centrální zůčtovací centrum, případně s Německem, kde je těchto zůčtovacích center více a kde systém zálohování PET funguje už delší dobu. Zajímavá by byla také analýza ve vztahu k ostatním obalovým plastovým odpadům po zavedení zálohování PET. Čistírenské kaly jsou v návrhové části řešeny zejména z technologické stránky. Student vhodně zvolil jako optimální systém sušení kalů a následné zpracování pyrolýzou. Zde by mohla být více rozpracována ekonomická stránka daného systému, minimálně provozní náklady na jednotku zpracovaného kalu a následně např hodnota výsledného produktu s jeho obsahem fosforu využitelného pro rostliny a krátké porovnání finanční náročnosti aplikace na zemědělskou půdu v porovnání s aplikací např superfosfátů. V závěru student vhodně v krátkosti shrnuje navrhované systémy a to jak u PET, tak také u kalů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 139262