MALCHÁREK, M. Návrh vozidla skupiny E2 pro závody do vrchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Malchárka je zaměřena na návrh vozidla skupiny E2 pro závody do vrchu. Celou diplomovou práci je možné rozdělit do několika částí (mimo rešeršní část). První z nich je zaměřena na koncepční návrh vozidla, další potom s ohledem na zadání na konstrukci rámu a náprav. Tato diplomová práce je dobře srozumitelná a výborně členěná. Provedení práce je jak po stránce grafické tak i obsahové na velmi vysoké úrovni. Je jistě třeba ocenit zvládnutí několik různých softwarů, jež jsou v konstrukční a "výpočtářské" praxi často využívány a opravdu mimořádný záběr celé diplomové práce. Diplomant navíc k řešení úkolu přistoupil velice samostatně a věnoval se jí s velkým zaujetím. V rámci závěrečné práce se mu tak podařilo zkonstruovat zajímavé vozidlo, které by jistě bylo obohacením závodních tratí. Diplomant prokázal schopnost využít znalosti ze studované specializace ke zvládnutí úkolů, které byly na něj, jakožto řešitele diplomové práce kladeny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hejtmánek, Petr

Diplomová práce pana Malchárka se zabývá vytvořením celkové koncepce závodního automobilu skupiny E2 určeného pro závody do vrchu. Návrh zohledňuje téměř všechny základní systémy vozidla, tudíž je koncepce velmi rozsáhlá a detailní. Největší prostor autor věnuje kinematické analýze zavěšení přední a zadní nápravy a napjatostí analýze navrženého ochranného rámu vozidla. Tyto dvě kapitoly jsou z celé práce nejhodnotnější. Parametry kinematiky zavěšení byly zvoleny dle Formule Renault, otázkou zůstává, zda lze zaručit přenositelnost jízdního chování z toho vzorového vozidla, které má jiný rozvor náprav, či rozměry pneumatik. Volba konstrukčních prvků a jejich parametrů je vždy jasně argumentována. Po obsahové stránce je práce velice obsáhlá a de facto překračuje stanovené cíle. Jejich popis se občas strojově opakuje, ale základní popisy a formulace jsou jasné a srozumitelné. Ovšem v několika málo případech se vyskytují nesprávné nebo nevhodné jednotky veličin (výkon motoru v HP na str. 30, redukované napětí v mm na str. 97). Dle mého názoru není vhodné v textu odborné práce ani popisování uskutečněných činností v činném rodě. Nestandardní je i orientace souřadného systému vozidla, jehož osy se navíc u některých obrázků mění. Avšak tyto drobné výtky nijak výrazně nesnižují celkově vysokou kvalitu této diplomové práce. Zvolený postup řešení koncepčního návrhu byl správný s výrazným přínosem autora. Práce je uspořádána logicky a přehledně, až na uvedené připomínky je grafická i jazyková stránka na vysoké úrovni. Výběr použité literatury je vhodný, ale neobsahuje téměř žádnou tištěnou literaturu. Celkově práce působí uceleně a velice hodnotně, zejména s ohledem na rozsah zpracování koncepčního návrhu. Student vhodně a účelně aplikoval znalosti nabyté při studiu na FSI pro řešení zvoleného tématu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64175