JAGOŠOVÁ, K. Alkylderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků v životním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Čáslavský, Josef

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku výskytu alkylderivátů polycyklických aromatických uhlovodíků v životním prostředí. Tyto sloučeniny vykazují negativní dopady na životní prostředí, ale mohou přispěti k environmentálně-forenznímu posouzení původu kontaminace v dané lokalitě. Cílem práce bylo provedení důkladné literární rešerše postihující tuto problematiku a ověření navržené metodiky stanovení na několika reálných vzorcích s využitím kompletní dvojrozměrné plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí s elektronovou ionizací a analyzátorem doby letu. Tento cíl byl splněn až na poslední bod, kdy se bohužel z důvodu potíží s přístrojem Pegasus IVD muselo využít náhradní řešení a reálné vzorky analyzovat na GC/MS systému Scion. Tím se tedy nepodařilo zcela naplnit cíle práce, ale vzhledem k tomu, že tuto situaci nemohla autorka ovlivnit, předloženou bakalářskou práci k obhajobě doporučuji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vávrová, Milada

Jmenovaná studentka řešila aktuální problematiku stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků, konkrétně jejich alkyl- derivátů. Rešeršní část je zbytečně moc rozvláčná, především z hlediska metod vhodných k izolaci sledovaných analytů z matrice a také metod pro finální analýzu. Práce je zpracována celkem na 66 stranách textu, včetně 5 rozsáhlých příloh, seznamu zkratek a seznamu použité literatury, kde bylo čerpáno celkem ze 48 literárních pramenů. Po obsahové stránce je práce v pořádku, kromě již zmíněné rozvláčnosti některých kapitol. Totéž však nelze říci o stylistické a mluvnické části. V názvech kapitol by se neměly vůbec vyskytovat zkratky, protože čtenář takové studie nemusí vždy znát, co je to POG, PUF, MESCO aj. Vždy se doporučuje nejprve uvést název analytického postupu a teprve potom do závorky zkratku. Některá dlouhá souvětí nejsou správně napsaná, v jiných případech chybí předložky; také není vždy správně používáno jednotné a množné číslo, stejně jako správné pády, apod. Rovněž používání čárek ve větách není vždy zcela v pořádku, příkladem může být str. 12. V kapitole 2.8. popisujete využití A-PAHs k určení původu kontaminace. Myslíte si, že tento způsob byl již použit i v ČR? V části analýza A-PAHs v subkapitole vzorkování uvádíte dvě skupiny vzorkování, a to bodové a pasivní. Dovoluji si upozornit na to, že zvláště v oblasti monitorizačních studií je vesměs používaný jednorázový plošný odběr založený na kvartaci, který umožňuje odebírat a následně analyzovat směsné vzorky. V kapitole 3.3 uvádíte jako jeden ze způsobu přečištění extraktu dialýzu. Nebylo by možné v tomto případě použít i kyselou hydrolýzu? Další dotaz mám k metodě gelové permeační chromatografie? Jaký význam zde má při této metodě mobilní fáze? Pokud se týká experimentální části, jednoznačně z ní vyplývá, že se jedná pouze o pilotní studii. Možná by bylo vhodnější věnovat této oblasti při zpracování bakalářské práce více času, než podrobnému popisování všech různých metod a preanalytických postupů v teoretické části. Na základě posouzení celé předložené bakalářské práce navrhuji přijmout tuto práci k obhajobě a klasifikuji ji stuněm "B", velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Závěry práce a jejich formulace B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Využití literatury a její citace A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91241