KRAJČOVIČ, M. Porovnání kolaborativních a nekolaborativních robotů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Macho, Tomáš

Stěžejním úkolem pana Mateje Krajčoviče bylo navrhnout vhodnou úlohu, která by umožnila porovnání kolaborativních a nekolaborativních robotů, úlohu realizovat pomocí obou typů robotů a zhodnotit dosažené výsledky. Bakalářská práci předcházela semestrální práce na stejné téma, jelikož student rozvolnil studium, měl mezi semestrální a bakalářskou prací roční pauzu. Student bohužel během celého semestru, kdy měl na práci pracovat, nepřišel ani na jednu konzultaci. O postupu prací mě neinformoval ani emailem. Text práce mi poslal 6 dní před odevzdáním emailem. Práce je členěna do 5 kapitol včetně kapitoly úvod, obsahuje cca 33 stran textu. Práce nemá valnou prezentační úroveň, místy je psána heslovitě, porovnání kolaborativních a nekolaborativních robotů není prováděno systematicky. Po grafické stránce je práce na solidní úrovni. Za zásadní nedostatek považuji, že student na začátku praktické části práce nedokázal vybrat a definovat vhodnou úlohu pro porovnání obou skupin robotů. Autor sice uvádí na str. 22 popis cyklů nějaké aplikace, ale aplikaci podrobně nepopisuje a hlavně nezdůvodňuje, proč zrovna tato aplikace je vhodná pro porovnání kolaborativních a nekolaborativních robotů. Student ani vybranou úlohu nerealizoval, jak mu ukládá bod 3 zadání. Pouze uvádí údaje vyčtené z katalogů, které doplňuje některými simulacemi. Student už při řešení semestrální práce nevěnoval zadanému úkolu potřebné množství času, což mu bylo vytknuto při obhajobě semestrální práce. Při řešení zadání bakalářské práce se situace rozhodně nezlepšila. Vzhledem k tomu, že se mnou student během řešení bakalářské práce nekomunikoval, nemohu posoudit, zda se na práci nepodílely další osoby. Při kontrole pomocí systému THESES práce nevykazovala známky plagiátu. Dle mého názoru student neprokázal dostatečné bakalářské schopnosti a vzhledem k výše uvedeným vážným výhradám k práci pana Mateje Krajčoviče hodnotím jeho bakalářskou práci známkou F/48 bodů.

Navrhovaná známka
F
Body
48

Posudek oponenta

Burian, František

Práce studenta Mateje Krajčoviče o rozsahu 33 stran textu je strukturována do 25 stran teorie, 9 stran praktické realizace, bez tištěných příloh. Svým rozsahem odpovídá průměrné zátěži kladené na studenta UAMT. Student používá ve své práci málo kvalitní literaturu, která je dostatečně citována. V literatuře je použito velké množství odkazů na katalogové listy a aplikační poznámky výrobce, není použit žádný knižní zdroj. Práci mohu označit jako původní. Práce je členěna mírně chaoticky. Student v práci popisuje teorii a své výsledky velmi nevyváženou formou. Práce má velmi špatnou formální úroveň, zejména po jazykové stránce. Student velmi často opakuje kapitoly, popisuje skutečnosti, které již jednou popsal, což ve spojení s nízkým počtem stran je na hranici uznatelnosti. Student ve svém zadání řešil výběr robotu pro konkrétní aplikaci pro konkrétní firmu. Výběr na počátku zúžil na 4 konkrétní roboty, z nichž různými principy diskvalifikoval všechny roboty. Nakonec sama firma nejspíš vybrala jeden robot, aby linka nestála a student na poslední chvíli zadokumentoval tento výběr. To, že výběr nesedí s původními poždavky, které na danou aplikaci student na počátku zvolil jej netrápilo. V práci hodnotím pozitivně rešeršní část, kdy student objevil v historických pramenech zajímavé historické souvislosti, které jsou však z ohledem na zadání práce irelevantní, jsou pouze zajímavé. Student splnil zadání ve všech bodech s výhradami téměř ke každému bodu zadání. V bodě 2 student sice některé z robotů vybral, není ale jasné na základě jakého klíče. Tuto skutečnost by měl při obhajobě objasnit. V bodě 3 byla úloha realizována jen částečně pro ostatní roboty. Soudě dle videí na přiloženém CD byla plně realizována jen pro jediný robot, u ostatních chybí pohyby okolního příslušenství které mají vliv na takt robotu. Student musí při obhajobě ukázat všechny 4 videa robotů ukazující takt stroje (a tím prokáže že je realizoval). V bodě 4 zadání je vyhodnocení na hraně dostatečnosti, je zřejmé že firma potřebovala vybrat na základě studentovy práce jeden robot se kterým jde realizovat úlohu. Toto student vůči firmě zřejmě nesplnil včas (nebylo součástí zadání práce) a firma sama vybrala konkrétní robot. Student následně zadokumentoval tento výběr firmy a vyzdvihl vlastnosti vybraného robotu. Výsledkem je text, který sice všechny potřebné informace obsahuje, ale velmi těžko se zpracovávají. Student musí u obhajoby ukázat přehlednou formou jednotlivé dosažitelné takty stroje pro každé z vybraných ramen, které vedly k výběru konkrétního ramene, které firma nakonec použila. Z práce usuzuji, že student získal nějaké znalosti v oblasti robotiky a manipulátorů a v oblasti studia historických pramenů. Práce svědčí o bakalářských schopnostech studenta. Práci doporučuji k obhajobě s výhradami.

Navrhovaná známka
F
Body
48

Otázky

eVSKP id 142171