NEČAS, A. Návrh síťové infrastruktury pro přenos TV signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Petr

Závěrečná práce splnila stanovený cíl. Komplexní projetí návrhu je v praxi využitelné a velmi přínosné s přidanou hodnotou ve formě snadné správy a servisu infrastruktury v rutinním provozu. Doplňující otázky: 1. Proč byla zvolena varianta kategorie kabeláže 5e? 2. Jakým způsobem bude řešena systémová záruka na dílo?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Svoboda Vlastimil, Ing., MBA

Cíl práce - návrh síťové IFS je splněn. Práce vykazuje jak dobře připravenou teoretickou část, stejně jako analytickou. Vlastní návrh řešení je použitelný, poněkud není v souladu požadavek "naddimenzování SK" s výsledným návrhem, zřejmě redukován požadavky/možnostmi investora. C návrhu postrádám přípojné body pro WiFi AP a přípojky pro TV

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 133638