HANŽL, J. Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Hybská, Bohumila

Zadání bakalářské práce má název Metropolitní dům a parcela je situována na brněnské okružní třídě. Výchozím bodem pro práci na projektu byl předpoklad, že stávající hlavní železniční nádraží bude odsunuto (například směrem k řece Svratce) a uvolněná plocha po železničním kolejišti s možností odstranit i železniční most přes ulici Koliště se stane novou výzvou pro městské plánování na hranici historického centra Brna. Konkrétní zadání pro metropolitní stavbu je radnice. První etapa koncepčního návrhu se věnovala urbanistickému konceptu a geometrii místa stavby; navrhoval několik variant, které mely vazbu na vnitřní uspořádání stavby, velikost vnitřních atrií a celkové působení stavby. Typologicky si stavbu dobře rozvrhl a také řešení jednotlivých podlaží je přehledné a přesvědčivé. Z hlediska architektonického návrhu se snažil pracovat s fasádní mříží tak, aby našel jiné než běžné obdélníkové řešení okenního rastru. Studium vhodných referenčních staveb a jejich konstrukčního řešení vedlo k dobré znalosti řešení fasád tohoto typu, což se projevilo na konečném výsledku návrhu. Předložená práce je dobře vyváženým návrhem a plně odpovídá požadavkům kladeným na bakalářský projekt. Student věnoval značné úsilí i vypracování vizualizací a výtvarnému ztvárnění projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Nový, Vítězslav

Autor se s velmi obtížným zadáním bakalářské práce vypořádal se ctí a jeho návrh hodnotím jako velmi zdařilý.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Velmi kladně hodnotím provedenou celkovou analýzu území z pohledu historického vývoje i vlastního prostorového a funkčního uspořádání. Autor umisťuje objekt jako jeden z řady dalších významných budov na bývalém hradebním pásu. Orientace hlavního vstupu do budovy z Benešovy třídy je logická a je podpořena vzniklou piazzettou v ohbí Benešova-Rooseveltova.
Provozní řešení A Dispoziční řešení velké instituce je překvapivě jednoduché a přehledné, umožňující dobrou orientaci uvnitř budovy.
Technicko konstrukční řešení A Navržené řešení trojtraktů stáčejících se okolo dvou atrií umožňuje jednoduchý konstrukční systém. Velmi zajímavé se jeví impozantní zastřešení velké dvorany, které koresponduje s celkovým výrazem objektu
Architektonické řešení B Racionální až přísný charakter budovy odvozuje svou identitu od dokonalých geometrických obrazců a těles (čtverec, krychle). Tvář instituce jako by napovídala, že spravovat věci veřejné není žádná legrace... Sympatická je ale snaha autora jít v architektonickém výrazu do drobného detailu, protože právě tato zjemnění dokáží polidštit jinak titánské měřítko architektury radnice.
Formální úroveň A Celková grafická úroveň práce je na výborné úrovni. Čitelnost dokumentace jen mírně snižuje absence alespoň nástinu stavebního programu. Těžko se orientuje v obrovském množství kanceláří a kanceláří a kanceláří... a 149-ti přepážek!
Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 94300