TICHÁ, K. Návrh na využití nové technologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Studentka při zpracování projevila významnou míru samostatnosti. Teoretická část svým rozsahem neúměrně převyšuje zbylou část. U přímých citací chybí uvedení strany a použitá literatura nemá jednotný formát. V analytické části je použita vicekriteriální analýza dodavatelů, ale není zřejmé způsob stanovení vah jednotlivých kritérií. ˇuroveň práce je také ovlivněna pravopisnými překlepy a neuvedením jednotek v tab. 4. Analytická část je vhodně zpracována, ale nejsou zde shrnuty závěry. Návrhová část řeší jak technické záležitosti, tak předkládá ekonomické vyhodnocení investice. Práce je po odborné stránce zpracovaná na dobré úrovni a práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Navrhovaná investice souvisí se zajištěním objemu zakázek, jakým způsobem ovlivnil současný hospodářský pokles vývoj zakázek v podniku?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vysloužil, Martin

Studentka naplnila cíle bakalářské práce. Zorientovala se v technologických a výrobních procesech ve firmě. Získané informace využila při řešení návrhu zavedení nové technologie - svařování pomocí svařovacího robota. Použila váhové hodnocení pro posouzení nabídek dodavatelů. Spočítala návratnost investice při nákupu svařovacího robota. Závěry této práce budou mít přínos v rozhodování ve věci zakoupení této technologie do naší firmy. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 134853