KOTOULOVÁ, H. Kavitující paprsek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Rudolf, Pavel

Helena Kotoulová se ve své anglicky psané práci zabývala kavitační erozí, konkrétně metodou jejího testování za pomoci kavitujícího paprsku. Diplomová práce je úvodem ke tvorbě modelu kavitační eroze. Ten se skládá z části hydraulické založené na CFD modelu a části materiálové vycházející z experimentu. Jedná se o velmi rozsáhlé téma, proto je nutně v předložené diplomové práci uchopeno jen částečně. Studentka se diplomové práci věnovala téměř 3 roky a je to poznat. Kromě pěkné rešerše je prezentován experiment s kavitační erozí měděného vzorku (s využitím materiálových analýz z pracoviště CEITEC), celá řada CFD výpočtů s rozborem a nakonec aplikace modelu kavitační eroze vycházejícího z eulerovského CFD modelu. Práci velmi rád doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kozák, Jiří

Předložená diplomová práce je zpracovaná na velmi vysoké úrovni. Autorka práce se systematicky zabývá kavitační erozí způsobenou kavitujícím paprskem. Teoretická část práce poskytuje dostatečné podklady pro úvod do této problematiky, a to jak z čistě teoretického úhlu pohledu, tak z pohledu prezentace výsledků současného výzkumu. Vysoce hodnotím fakt, že praktická část práce spojuje zajímavý experimentální výzkum s náročnými numerickými výpočty. Autorka prezentuje výsledky kavitačních experimentů provedených na měděném vzorku, které následně srovnává s výsledky získanými pomocí CFD výpočtů. Výsledky jsou prezentované přehledně a kriticky. Numerický výzkum této problematiky představuje stále poměrně velkou výzvu. Lze konstatovat, že výsledky, a hlavně zkušenosti nabyté v průběhu numerického výzkumu, mohou být přímo aplikovány pro další rozvoj studia tohoto jevu. I přes celkově vysokou úroveň předložené práce lze nalézt několik drobných nedostatků: • Rovnice (8) je v textu na několika místech označena jako rovnice (17) • U některých obrázků by bylo vhodné označit osy (např. 41, 43) • U obrázku 41 by bylo vhodné jednotlivé body použité pro analýzu charakteristických frekvencí označit přímo (písmenem, číslem). Výsledky prezentované v tabulce 7 by pak působily přehledněji. • Průběh vývoje rozsahu kavitační eroze prezentovaný v kapitole 2.3.1.1 by bylo vhodnější prezentovat pomocí fotografií s neměnnou polohou analyzovaného vzorku. • Pro analýzu hmotnostního úbytku byly použity vysoce přesné váhy s deklarovanou přesností v řádu setin mg. Nikde v textu není uveden typ použitých vah. Předloženou diplomovou práci mohu doporučit k obhajobě s celkovým hodnocením A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 137042