NEDVĚD, J. Studie nákupního procesu se zaměřením na řízení zásob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla konzultována po celý závěrečný ročník magisterského studia. Přístup vykazoval zájem o řešenou oblast a potřebu rychle výsledky konzultací převést do způsobu zpracování a získávání dalších možností uplatnění v praxi. Při vlastní obhajobě by bylo vhodné rozšířit řešenou problematiku řízení nákupní činnosti v jednotlivých oblastech průmyslové výroby a služeb o rozdílnost výkonu nákupní činnosti..

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Sestavený hlavní cíl byl splněn za přispění splnění cílčích cílů v oblasti nákupní činnosti ve velké strojírenské firmě. Do činností nákupu byl zaveden systém procesního řízení jednotlivých činností a jejich základy převodu do digitalizace dodavatelsko-odběratelských vztahů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Uvedené metody pro řízení činností nákupu ve vztazích k dalším spolupracujím činnostem podniku byly v celém záběru použity jak v teoretické části, tak i návrhové části s vyjádřením ekonomických i neekonomických přínosů.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Předložené postupy řešení a jejich výsledky jsou v plné míře završeny i podmínkami pro jejich zavedení do informačního zpracování a dostupnosti pro jejich uživatele ve všech hierarchických stupních organizační struktury.
Praktická využitelnost výsledků A Návrhy změn v průběhu činností nákupu je orientován třemi směry a měl by být dobrým základem pro rozhodnutí o možnosti realizace TOP managementem při zavedení do informačního systému podniku pro možnou digitalizaci.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Osnova práce vykazuje splnění všech požadovaných náležitostí závěrečné práce vysokoškolského magisterského studia. Odborná terminologie i technického charakteru vykazuje znalosti portfolia firmy a tím jejich přenos do oblasti nákupu i sestavování dodavatelských řetězců.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je zpracována i se znalostí historie nákupní činnosti v lidském společenství ve vazbě na danou současnost. Způsob zpracování dokumentauje znalost práce s odbornými literárními prameny i ochraně duševního vlastnictví autorů.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing. Martin Balcar, Ph.D

Autor respektoval zadání diplomové práce a v teoretické části analyzoval problematiku s využitím odpovídajícího objemu literárních zdrojů. V praktické části analyzoval reálná data firmy ŽĎAS, a.s. a komentoval aktuální strukturu a fungování společnosti. Zaměřil se na problematiku komunikace mezi jednotlivými stupni řízení a zdůraznil kritické oblasti v metodice objednávání materiálu a schvalování nákupu. V závěru práce autor doporučuje změny technického i organizačního charakteru a rovněž uvádí, že se podařilo některé implementovat. Prokazatelná podpora vrcholovým vedením společnosti při realizaci myšlenek autora je skutečnost, kterou lze považovat za naplnění podstaty magisterské práce. Řada drobných chyb a několik překlepů mírně poškozují úroveň práce. Odkazy na grafické znázornění diskutované problematiky bez uvedení čísla tabulky, obrázku případně vzorce komplikují čtenáři orientaci v textu. Celkově je však obsahová struktura práce a grafické zpracování na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125322