TOMAN, R. Městská knihovna, Lausanne [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Koleček, Ivan

Hodnocení: Koncept projektu vychází jasně z existující struktury platformy. Dva navržené objemy a definice charakteru městských prostorů dávají odpovědi na potenciál vývoje a postupnou krystalizaci území. Je škoda, že jasně definovaná „nová“ část zastavění příliš rozděluje platformu na dvě části – pěší (obytnou) a dopravní, kde auto dominuje v definici charakteru prostorů. Objekt tržnice je příliš definován ve své funkci, která je umístěná v celém jejím objemu. Poezie přítomná v textech by se měla objevit v racionálnosti projektu. Knihovna: Princip átrií, jejich umístění a organizace vnitřních prostorů je bohatou invencí vnitřního života opravdu městské knihovny – až ke vztahu mezi člověkem a knihou. Fasáda je zbytečně příliš uzavřená k městským prostorům. Do prostor knihovny by mělo být vidět, aby se staly částí města. Také otevření podzemí átriem v pěší zóně může definovat novou hodnotu městského prostoru. Otázky a náměty k obhajobě: 1. Charakter městských prostorů 2. Charakter vstupní haly (schody, výtahy, světlo, materiály) 3. Charakter vztahu člověk - kniha

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Koncept byl od počátku jasně definován, projekt prošel několika etapami hledání jeho potenciálu v rámci organizace knihovny. Přínosná a invenční práce se odráží jak v konečné formě projektu, tak v textech, které jsou jeho nedílnou částí.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Křikavová, Iva

Celý koncept domu knihovny je založený na nově vytvořeném rastru v území Sévelin.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Celé řešení a koncept je v rastru, který vychází dle autora z rozměrů okolních ulic a domů - této nové, abstraktní síti je vše podřízeno. Zastavění navazuje na linearitu místa, otvírá se sousední platformě Sébeillon a nechává ji do sebe vniknout, což se projevuje vyjádřením venkovních prostorů. Dům knihovny je oproti okolní zástavbě v podélném směru zkrácen o jedno rastrové pole, aby tak vytvořil místo pro terasu kavárny. Ta by však měla být jasněji definovaná vůči současné příčné ulici. Řešení pěší zóny není v celé její délce.
Architektonické řešení B Autor hledá na každou část konceptu odpovědi v geometrii. Pravidelný rastr se projevuje všude – na fasádách ve formě viditelné konstrukce, v dispozicích v umístění pevných bodů atrií a zázemí, ve střeše ve formě světlíků přisvětlujících vždy jedno nebo dvě pole a ve veřejných prostorech členěných na zelené, pevné plochy a plochy s lavičkami. Silný je technický charakter domu - knihovna se stává továrnou na knihy. Jasná dominance domu knihovny vůči domu tržnice.
Provozní řešení C Hlavní vstup je z prostoru pěší zóny, člověk jím vchází do prostorné haly, z níž stoupá do vyšších pater. Dispozice je členěná pevnými body – atrii, jádry a volnými prostory, což návštěvník nemůže vnímat, protože prostor je zahlcen vysokými regály knih člověka převyšujícího. Je zde těžká orientace v prostoru. V rámci stavěných částí pater dochází k občasnému překvapivému vybočení ze systému rastru.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční řešení odpovídá konceptu, detailně zpracovaný řez fasádou.
Formální úroveň B Grafická úroveň dobrá, výsledné vizualizace projektu spíše škodí.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 64122