KOŠAŘ, M. Moderní turbovrtulové motory pro letouny do vzletové hmotnosti 5700kg [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šplíchal, Miroslav

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření přehledu turbovrtulových motorů s výkonem do 2000kW, používaných na letounech s maximální vzletovou hmotností do 5700 kg a posouzení trendů dalšího vývoje v dané kategorii leteckých motorů. Autor v práci splnil všechny požadavky zadání práce. Do přehledu vybral autor jak sériově vyráběné motory, tak i některé méně známe pohonné jednotky. Celkově je předložená práce dobře zpracována s vhodně zvolenou návazností jednotlivých kapitol. Pro vlastní srovnání autor rozdělil pohonné jednotky do tří kategorií, v závislosti na maximálním výkonu. V práci se vyskytuje několik drobných technických nepřesností, jako například u popisu práce vrtule na straně 12. Z grafického hlediska je práce přehledná, autor však mohl zarovnat text na celou šířku strany.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nastálek, Ondřej

Student dle zadání bakalářské práce zpracoval přehled turbovrtulových pohonných jednotek do maximálního výkonu 2000kW, jež se v součastné době používají pro letouny s maximální vzletovou hmotností 5700kg a porovnal jejich provozní parametry dle požadavků zadání. V rámci zadání, student splnil cíle a požadavky v rozsahu stanoveném pro bakalářskou práci. Jednotlivé kapitoly jsou členěny logicky a přehledně popisují zvolené typy motorů a důvody jejich volby. Provozní parametry vybraných motorů jsou uceleně shrnuty pomocí tabulek a grafů, které názorně porovnávají jejich výhody a nevýhody v dané výkonnostní třídě na základě zadaných srovnávacích parametrů. Závěry vyvozené z výsledků, jež bylo dosaženo porovnáním jednotlivých parametrů pohonných jednotek, jsou správné a přehledně podávají informaci o tom, který motor má lepší či horší provozní parametry vzhledem k metodice srovnání. Za částečně matoucí, lze považovat né úplně obvyklou jednotku udávající (měrnou) spotřebu paliva turbovrtulových motorů(obr. 19, str. 30),tato skutečnost však nijak nesnižuje přehlednost daného parametru při srovnání.Jednotka spotřeby vychází s literárních zdrojů, které byly studentem při výběru dat použity. Využitelnost dosažených výsledků je lehce sporadická, a však plně odpovídá náročnosti a rozsahu zadání. Z formálního hlediska lze vytknout nezarovnání odstavců do bloků, toto zhoršuje dojem z jinak celkově dobré grafické úpravy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37305