SEVERA, Z. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikulášek, David

Student pracoval průběžně, reagoval na připomínky vedoucího práce, k řešení problémů přistupoval aktivně. Přicházel se spoustou nápadů, které pak skloubil do uspokojivého celku. Mým úkolem je zhodnotit způsob, jakým byl projekt vytvořen a jak o něm byl jeho autor schopen uvažovat a to je také předmětem mého hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Trávníčková, Lenka

Do stávajících objektů autor umístil většinu provozů zadaného stavebního programu. Nově urbanisticky vhodně včleňuje do areálu objekt s galerií a kavárnou. Jednotlivé zahradní a parkové plochy předpolí dělí na jakési "tématické pokojíčky" vesměs symetrického vnitřního uspořádání. Dispoziční řešení stávajících budov vykazuje některé provozní nejasnosti - viz.otázky. Nový objekt galerie s kavárnou zajímavě koncepčně uvozuje autor v textové části odkazem na labyrint s mnoha zákoutími. Věřím, že tuto koncepci by bylo možné zajímavě rozvinout a architektonicky (práce se světlem, průhledy…) i provozně uchopit a vyhnout se tak prvoplánovému půdorysnému pojetí, které převedené do prostoru esteticky nefunguje úplně nejlépe. Kladně hodnotím autorovu snahu vytvořit zahradní prostory, které koncepčně tematizuje, čímž přispívá k návštěvnické atraktivitě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení B
Provozní řešení C
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň C
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 22998