JECHOVÁ, I. Suroviny a mikroorganismy pro výrobu pálenek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Babák, Libor

Studentka pracovala na bakalářské práci pojednávající o výrobě pálenek samostatně s využitím konzultací. Text je zpracován přehledně a poskytuje ucelený pohled na studovanou problematiku. Kapitoly práce jsou srozumitelné a logicky uspořádané. V závěru jsou pak shrnuty hlavní myšlenky. Cíle práce byly zcela splněny. Vzhledem k výše uvedenému práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm "A" (výborně).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vitoulová, Eva

Bakalářská práce Ivy Jechové splnila požadavky zadání práce. Práce je na vysoké úrovni, poznatky jsou velmi přehledně a srozumitelně zpracovány, také z jazykového hlediska hodnotím práci velmi pozitivně. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 18201