HRÁČEK, J. Výroba součásti "Kabelová příchytka" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

BP pana Josefa Hráčka se zabývá výrobou kabelové příchytky. Cílem bylo navržení technologie výroby podpořené potřebnými výpočty a zpracování výkresové dokumentace sdruženého postupového nástroje. Tohoto úkolu se autor zhostil velmi dobře a navrhl funkční nástroj pro danou součást. Iniciativu projevil v rámci konzultací a osobní snahou o získání co nejlepšího řešení. Práci pana Josefa Hráčka doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Štroner, Marek

Autor v dané bakalářské práci Výroba součásti "Kabelová příchytka"splnil požadavky a cíle zadání. V celkovém hodnocení lze říci, že daná práce je obsahově kompletní a nevyskytují se v ní významnější chyby. Co lze autorovi vytknout je na str.16 Em značí můstek (na obr. E), na str. 25 ro (na obr. r), b1 (na obr. b). Na str. 31 hustota - měla by být měrná hmotnost, na str. 33 obr. 48 špatně čitelný. Práce je řešena postupně, nejdříve autor zpracoval rešerši a poté zvolil za technologii postupový sdružený nástroj, pracující v pěti krocích. Postupně se dále věnoval vlastní práci a to návrhu sdruženého nástroje. Kladně lze autora pochválit za pěknou grafickou úroveň práce, včetně obrázků v 3D a také za vyčerpávající výkresovou dokumentaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139644